Pilotaż morski – rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 26 listopada 2013 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru nad pilotażem (Dz.U. z 4 grudnia 2013 r., poz. 1437)

Omówienie: Właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego – sprawując nadzór nad prawidłowością organizowania i koordynowania usług pilotowych przez stacje pilotowe – przeprowadza nie rzadziej niż co 2 lata kontrolę. Ma ona na celu ocenę przestrzegania:

postanowień regulaminu funkcjonowania stacji pilotowej, a w szczególności:

– organizacji pracy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czasu pracy pilotów,

– spełniania wymagań, jakie powinien spełniać szef pilotów,

– zakresu obowiązków szefa pilotów,

– zakresu obowiązków pilota,

przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi podczas pilotowania statków.

Kontrola kończy się sporządzeniem raportu, który może zawierać zalecenia pokontrolne. Jego kopię otrzymuje szef pilotów.

Ubezpieczenia rolnicze – rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 29 listopada 2013 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2014 r. (Dz.U. z 4 grudnia 2013 r., poz. 1444)

Omówienie: W 2014 r. maksymalne sumy ubezpieczenia wynoszą:

w wypadku 1 ha upraw rolnych:

– 8400 zł dla zbóż,

– 8800 zł dla kukurydzy,

– 9200 zł dla rzepaku i rzepiku,

– 37 300 zł dla chmielu,

– 24 100 zł dla tytoniu,

– 144 000 zł dla warzyw gruntowych,

– 59 200 zł dla drzew i krzewów owocowych,

– 43 200 zł dla truskawek,

– 35 700 zł dla ziemniaków,

– 10 400 zł dla buraków cukrowych,

– 16 700 zł dla roślin strączkowych;

w wypadku 1 sztuki zwierzęcia:

– 18 000 zł dla bydła,

– 10 500 zł dla koni,

– 900 zł dla owiec,

– 800 zł dla kóz,

– 1900 zł dla świń,

– 53 zł dla kur, perliczek i przepiórek,

– 65 zł dla kaczek,

– 250 zł dla gęsi,

– 157 zł dla indyków,

– 810 zł dla strusi.

Choroby pszczół – rozporządzenie Rady Ministrów z 5 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia chorób zakaźnych w rodzinach pszczelich (Dz.U. z 18 grudnia 2013 r., poz. 1577)

Omówienie: Na obszarze województwa lubelskiego wprowadza się program mający na celu poszerzenie wiedzy o ryzyku wystąpienia chorób zakaźnych wywołujących straty w rodzinach pszczelich, który w zasadzie jest stosowany od 1 lipca 2013 r.