Tarcza antykryzysowa dla rolników oraz sektora rolno-spożywczego zawiera m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania składek KRUS oraz ulgi podatkowe w CIT i PIT. W ramach drugiego pakietu osłonowego (tarcza antykryzysowa 2.0) zaproponowano m.in. zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny oraz zmiany w zakresie PROW 2014-2020.

W ramach pierwszego pakietu działań osłonowych (tarczy antykryzysowej), zapisanej w nowelizacji tzw. ustawy COVID-19, rolnicy oraz sektor rolno-spożywczy otrzymali wsparcie w dziewięciu kwestiach:

1. zasiłek opiekuńczy dla rolników

Tego rodzaju świadczenie będzie przysługiwało rolnikowi w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki dotyczy tylko dzieci w wieku do ukończenia 8 lat (dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zasiłek będzie przysługiwał do ukończenia 18 roku życia). Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres do 14 dni (stawka dzienna - 32,41 zł).

2. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek KRUS

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w ramach ubezpieczenia społecznego rolników zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek za trzy miesiące (drugi kwartał 2020 r.). NIe trzeba w tym zakresie sładać żądnych wniosków - zwolnienie z poboru składek nastąpi automatycznie.

3. Wydłużenie ważności orzeczeń

Osoby posiadające orzeczenia o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy oraz orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji nie muszą się martwić tym, że w czasie trwania stanu epidemii upłynie termin ważności tych dokumentów. Dokumenty tego typu zachowują ważność przez trzy miesiące od dnia upływu terminu ich ważności.

4. Zawieszenie postępowań

Zawieszony zostaje bieg terminów w postępowaniach: sądowych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karnych skarbowych, w sprawach o wykroczenia, administracyjnych oraz innych.

5. Maksymalne ceny i maksymalne marże hurtowe i detaliczne

W przypadku produktów o o istotnym znaczeniu dla ochrony zdrowia, bezpieczeństwa oraz utrzymania gospodarstw domowych wprowadzono możliwość ustalania maksymalnej ceny i marży.

6. Ulgi podatkowe

Zostały przesunięte terminy wpłacania zaliczek na CIT. Ponadto możliwe jest odpisanie strat spowodowanych przez epidemię w rozliczeniu PIT. Możliwe jest także uzyskanie zwolnienia lub odroczenia w zakresie podatku od nieruchomości. Rolnicy i spółdzielnie mogą też ubiegać się o odroczenie lub umorzenie czynszu w przypadku najmu lokali publicznych.

7. Wsparcie dla rolników zatrudniających pracowników

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS za pracowników do końca czerwca 2020 roku. Ponadto wydłużono ważność zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców w okresie trwania stanu epidemii (pozostaną ważne do 30 dni po zniesieniu tego stanu).

8. Usługi e-administracji

Dla ułatwienia komunikacji z urzędami wprowadzono tzw. tymczasowy profil zaufany dla osób, które jeszcze nie posiadają pełnego profilu zaufanego, który pozwala na składanie pism i dokumentów drogą elektroniczną.

9. Inne formy wsparcia

Rolnicy prowadzący przedsiębiorstwa mogą korzystać także z innych form wsparcia, które przewidziano dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Tarcza antykryzysowa 2.0 dla rolników

W ramach rozszerzonych działań osłonowych dla sektora rolno-spożywczego (tarcza antykryzysowa 2.0) zaproponowano siedem form wsparcia:

1. Zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny

Rolnikowi i domownikowi w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 będzie przysługiwał zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Zmiany w zakresie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych będzie można prowadzić działania mające na celu przywrócenie normalnych warunków rynkowych w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów. Proponowana zmiana ma na celu szybkie reagowanie na sytuacje kryzysowe oraz zniwelowanie ich skutków.

W okresie epidemii nie będą również naliczane odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności przypadających na rzecz danego funduszu promocji produktów rolno-spożywczych, bieg terminów wykonania określonych czynności będzie zawieszony, a dokumenty do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie można składać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Nienaliczanie odsetek od odroczonych lub rozłożonych na raty środków WPR

W przypadku, gdy dłużnik obowiązany do zwrotu nienależnie bądź nadmiernie pobranych płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej zwróci się o rozłożenie na raty spłaty należności wobec ARiMR albo o odroczenie spłaty tych należności w czasie, odsetki od tych należności nie będą naliczane, jeżeli dłużnik będzie regulował swoje zobowiązania zgodnie z ustalonym przez ARiMR harmonogramem spłat.

4. Zmiany w zakresie PROW 2014-2020

Zmiany zakładają:

 • zniesienie bezwzględnego zakazu zwiększenia kwoty przyznanej pomocy oraz zmiany celu operacji; zmiany te będą możliwe na warunkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy;
 • zniesienie obowiązku składania weksla in blanco przez jednostki sektora finansów publicznych, a w przypadku pozostałych beneficjentów - przesunięcie w czasie obowiązku złożenia weksla in blanco na etap złożenia wniosku o płatność i uzależnienie wypłaty pomocy od złożenia tego zabezpieczenia;
 • umożliwienie zawarcia umowy o przyznaniu pomocy nie tylko w siedzibie podmiotu przyznającego pomoc, ale także w formie korespondencyjnej;
 • umożliwienie składania wniosków oraz innych dokumentów do podmiotów wdrażających w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą; taka możliwość dotyczyć będzie wszystkich działań nie objętych wspólnym wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych; w przypadku wniosków składanych do lokalnych grup działania będzie możliwe wykorzystanie skrzynki podawczej podmiotów wdrażających (składanie wniosków do LGD za pośrednictwem podmiotu wdrażającego);
 • zniesienie obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców; dotyczy to także Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
 • umożliwienie wydłużania terminów naborów wniosków o przyznanie pomocy, mimo ograniczeń przewidzianych w przepisach rozporządzeń dotyczących poszczególnych działań, poddziałań lub typów operacji, w szczególności typu operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”;
 • przywracanie terminów wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy lub pomocy technicznej przez wnioskodawców, gdy terminy przekroczone zostały z przyczyn związanych z COVID-19;
 • wzywanie do uzupełnień wnioskodawców, którzy nie spełnili warunków przyznania pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z COVID-19, także tych, które zgodnie z przepisami rozporządzeń „działaniowych” są powodem pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia;
 • możliwość uzgodnienia z podmiotem wdrażającym innego terminu wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu pomocy z przyczyn związanych z COVID-19.

5. Elastyczny czasu pracy

W okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego pracodawca może na czas określony:

 • zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;
 • polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;
 • zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, z tym że w takim przypadku nie stosuje się uregulowań dotyczących dyżuru określonych w art. 1515 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 • polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

6. Elektroniczne oświadczenia o braku zmian we wniosku o przyznanie płatności

Oświadczenie o braku zmian w odniesieniu do wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i pomocy obszarowej można dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie skanu albo zdjęcia. Takie złożenie oświadczenia będzie skuteczne pod warunkiem, że w określonym terminie po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego rolnik potwierdzi dokonanie tej czynności, wnosząc podpisane oświadczenie.

7. Ułatwienia w zakresie ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego

W ramach tej grupy ułatwień zaproponowano m.in.:

 • odstępstwa od obowiązku ukończenia wymaganych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby stosujące środki ochrony roślin, sprzedające te preparaty, prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin;
 • odstępstwa od obowiązku poddawania okresowym badaniom sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
 • umożliwienie przeprowadzania ocen zdrowotności roślin przed wydaniem paszportu roślin przez osoby, które nie zdały wymaganego egzaminu przed wojewódzkim inspektorem ochrony roślin i nasiennictwa;
 • przesunięcie terminu zgłaszania zamiaru eksportu roślin przez podmioty wpisane do rejestru eksporterów oraz terminu na dostosowanie się do regulacji ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami przez podmioty uprawnione do znakowania opakowań drewnianych;
 • dopuszczenie do prowadzenia kontroli przeprowadzanej przez jednostki certyfikujące osób nie będących inspektorami rolnictwa ekologicznego (osoby wykonujące te kontrole nadal muszą spełniać wymagania przewidziane przepisami UE);

Szczegółowe informacje o działaniach pomocowych dla sektora rolno-spożywczego można znaleźć na stronie: www.gov.pl/web/rolnictwo/ >>>