Na podmioty zajmujące się skupem artykułów rolno-spożywczych lub żywych zwierząt od rolników zostaną nałożone nowe ustawowe obowiązki. Zostaną one zobowiązane do „zapewnienia rzetelnego sprawdzenia wartości poszczególnych parametrów jakościowych nabywanych przez nich artykułów lub zwierząt”. Będzie to konieczne, gdy ich cena będzie powiązana z wartościami tych parametrów. To główne założenia projektu zmian w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2212, ze zm.), który przygotował minister rolnictwa i rozwoju wsi. Projekt właśnie został skierowany do konsultacji.
Zgodnie z propozycjami skupujący będzie zatrudniał rzeczoznawców odpowiedzialnych za pobieranie próbek (listę z ich nazwiskami będą prowadzić wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i udostępniać w internecie). Zaś w sytuacji, gdy niektóre parametry skupowanych artykułów będą musiały być przebadane, skupujący będzie powierzał wykonanie takiego badania tylko laboratoriom zatwierdzonym przez głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Projekt przewiduje również, że nadzór nad rzetelnością skupującego będzie sprawować Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHRS). W tym celu badać ona będzie, czy podmiot zapewnia prawidłowe sprawdzanie wartości poszczególnych parametrów jakościowych nabywanych przez niego nieprzetworzonych artykułów rolno-spożywczych lub zwierząt żywych. Inspektorzy sprawdzać będą również to, czy wartości te odpowiadają wartościom rzeczywistym oraz czy ostateczna cena, za jaką produkt jest nabywany, odpowiada cenie ustalonej wcześniej przez skupującego dla wartości poszczególnych parametrów jakościowych. Te podmioty, u których zostaną stwierdzone powyższe nieprawidłowości, będą musiały liczyć się z sankcjami. Projekt przewiduje bowiem, że będą musiały zapłacić karę w wysokości do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedzający rok nałożenia kary.
Reklama
Skupujący będą mieli sporo czasu, aby dostosować się do nowych wymogów. Przewidziano bowiem, że nowe regulacje wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2020 r.
Ministerstwo Rolnictwa liczy, że wprowadzenie wyżej opisanych ustawowych mechanizmów pozytywnie wpłynie na rzetelność transakcji handlowych zawieranych pomiędzy rolnikami a podmiotami skupowymi i umożliwi weryfikację tego, czy te wywiązują się z obowiązków związanych ze sprawdzaniem wartości parametrów jakościowych nabywanych przez nich nieprzetworzonych artykułów rolno-spożywczych lub zwierząt żywych.
1720 tyle podmiotów zajmuje się w Polsce skupem artykułów rolno-spożywczych lub żywych zwierząt
1,33 mln tyle jest w Polsce gospodarstw, które sprzedają produkty rolne
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach