Obowiązek takiego dostosowania polskich przepisów nakłada na Polskę dyrektywa Unii Europejskiej z 1993 r. w zakresie zasad zawierania umów na reemisję kablową. Wprowadziła ona wymóg, by reemisja utworów odbywała się na podstawie umowy operatorów kablowych z właściwą dla danego utworu organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ).

Dyrektywa zawiera jednak wyjątek, który do tej pory nie został wdrożony do polskiego prawa. Znosi on taki obowiązek w przypadku, kiedy prawa do remitowanego utworu należą do organizacji radiowej lub telewizyjnej.

Obecnie operatorzy sieci kablowych mogą reemitować w swoich sieciach utwory, nadawane w programach organizacji radiowych i telewizyjnych, wyłącznie na podstawie umowy zawartej z OZZ. Przepisy te dotyczą również na tych samych zasadach artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów. Celem nowelizacji jest umożliwienie operatorom kablowym zawierania umów o reemisji bezpośrednio z nadającymi je organizacjami radiowymi lub telewizyjnymi. Proponowane przepisy nie wprowadzają przy tym obowiązku takiego kontraktowania, dlatego operatorzy będą mogli nadal korzystać z pośrednictwa OZZ.

Jak poinformowali autorzy projektu w jego uzasadnieniu, wpływy OZZ z tytułu umów o reemisję w 2013 r. wyniosły ok. 180 mln zł. Niektóre z nich zawarły z operatorami kablówek nawet kilkaset umów licencyjnych lub umów określających wysokość wynagrodzenia. Samo Stowarzyszenie Autorów ZAiKS zawarło w 2013 r. 2000 umów o reemisję w hotelach i pensjonatach.

Autorem projektu nowelizacji jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. We wtorek projekt trafi pod obrady rządu.