Wniosek samorządu o dofinansowanie z rządowego programu stanowi dokument urzędowy. Z tego powodu podlega udostępnieniu jako informacja publiczna – wynika z orzeczenia WSA w Łodzi.
Wyrok tej treści został wydany w sprawie, w której jedna z fundacji chciała uzyskać dostęp do treści wniosków, które otrzymały rządowe dotacje. W tym celu złożyła do wojewody wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Odpowiedziano jej jednak, że beneficjenci nie dokonali przeniesienia praw autorskich. Z tego względu wojewoda odesłał fundację do konkretnych jednostek samorządu, będących beneficjentami programu. Sam zaś, oprócz wystosowania pisma informacyjnego, nie wydał żadnego rozstrzygnięcia.
Fundacja zaskarżyła bezczynność wojewody. Argumentowała, że zakres informacji odnosi się do realizacji rządowego programu oraz dysponowania środkami publicznymi. W związku z tym z pewnością jest to informacja publiczna. Prawo autorskie zaś nie może ograniczać zakresu informacji, do których uzyskania strona ma prawo.
Wojewoda podtrzymał swoje stanowisko. Wskazał również, że w jego przypadku nie może być mowy o bezczynności, bowiem poinformował na piśmie o tym, że wnioski nie podlegają udostępnieniu. Ustawa o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) w takim przypadku zakłada formę pisma informacyjnego, nie wydania decyzji.
WSA w orzeczeniu rozstrzygającym sprawę wskazał, że doszło do bezczynności organu i zobowiązał wojewodę do udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem. Wskazał przy tym, że z akt sprawy wynika, iż beneficjentami programu były jednostki samorządu terytorialnego, co za tym idzie, wnioski o dofinansowanie stanowiły dokument urzędowy. Bez wątpienia były utworzone i podpisane przez funkcjonariusza publicznego (a za takiego uważa się również pracownika administracji rządowej czy samorządowej). Oznacza to również, że wniosek taki stanowi dokument wytworzony przez organ władzy publicznej w toku jego działalności. A ten bezwzględnie podlega udostępnieniu jako informacja publiczna.
Co istotne dla sprawy, dokumenty urzędowe nie mogą stanowić przedmiotu prawa autorskiego. Stąd odmowa wojewody z tego względu nie była uzasadniona.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 24 czerwca 2020 r.; sygn. akt: II SAB/Łd 46/20.