Nie ma obowiązku opłacania danin na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia dyrektora żłobka finansowanego ze środków pochodzących z dotacji jednostki samorządowej. Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych w interpretacji indywidualnej.
Powodem zajęcia się sprawą były wątpliwości wspólniczki spółki cywilnej, która prowadzi żłobek. Kobieta odprowadzająca z tytułu działalności gospodarczej składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne równocześnie była dyrektorem żłobka. Funkcję tę sprawowała na podstawie statutu placówki, zgodnie z którym wnioskodawczyni nie tylko kierowała bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą żłobka, lecz także m.in. reprezentowała go na zewnątrz, zarządzała jego sprawami administracyjnymi i sprawowała nadzór nad opiekunami dzieci. Kobieta nie miała osobnej umowy o pracę.
Z kolei zgodnie z art. 60 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457 ze zm.) wspólnicy prowadzący żłobek w formie spółki cywilnej otrzymują od jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe na bieżące funkcjonowanie placówki. Przy czym do wydatków bieżących należą koszty utrzymania jej dyrektora.
Reklama
ZUS po zbadaniu sprawy uznał, że skoro zainteresowana prowadzi działalność gospodarczą, a równocześnie pobiera wynagrodzenie jako dyrektor, które jest finansowane wyłącznie z dotacji, to nie ma podstaw, aby z tego ostatniego tytułu odprowadzała składki. Brak takiego obowiązku wynika z treści art. 6 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.), który zawiera zamknięty katalog tytułów podlegania ubezpieczeniom. I właśnie na podstawie tego wykazu ZUS uznał, że finansowane z dotacji samorządowej wynagrodzenie dyrektorki nie stanowi odrębnego tytułu do podlegania ubezpieczeniom społecznym. Tym samym nie może być podstawą do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.
Decyzja nr WPI/200000/43/498/2016 oddziału ZUS w Lublinie z 11 maja 2016 r.