W 2022 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 1065 kontroli w 831 podmiotach, w których było zatrudnionych prawie 40 tys. osób niepełnosprawnych. Tak wynika z danych zawartych w sprawozdaniu z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za ubiegły rok. Inspekcja sprawdzała warunki zatrudnienia w zakładach pracy chronionej (ZPChr), zakładach aktywności zawodowej oraz firmach z otwartego rynku pracy. PIP kontrolowała też pracodawców organizujących stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych, którzy starali się o zwrot kosztów ich wyposażenia lub dostosowania, oraz tych, na których pracownicy złożyli skargi. Podobnie jak w poprzednich latach kontrole inspektorów wykazały, że pracodawcy w większym stopniu naruszają ogólne przepisy prawa pracy (kodeks pracy i rozporządzenia wykonawcze) niż przepisy ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Oprac. Michalina Topolewska
ikona lupy />
Zakłady pracy chronionej i firmy niedostosowane do niepełnosprawnych pracowników / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe