Deregulacja zawodów obniżyła wymagania dla nurków i operatorów systemów nurkowych. Zniesiony został poziom wykształcenia, który uprawnia do pracy w tych profesjach. Z kolei dla kierowników prac podwodnych został on obniżony do wykształcenia średniego.
W związku z tym pojawiła się konieczność zmiany wzorów wniosków o wydanie dyplomu. Zaktualizowane formularze określa projekt rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów.
Wskazuje on również, co trzeba dołączyć do wniosku o wydanie dokumentów kwalifikacyjnych. I tak na przykład dla nurka III klasy konieczne są: zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z tego zakresu, o zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego i praktycznego, kopia aktualnego orzeczenia lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych, aktualne fotografie oraz kopia dowodu wniesienia opłaty za wydanie dyplomu.
Ponadto nurkowie będą mieli możliwość odnowienia dyplomu. – Przepisy ustawy o wykonywaniu prac podwodnych uległy zmianie w roku ubiegłym. Wówczas wprowadzono drugą instytucję – poza przedłużeniem również odnowienie dyplomu. Pierwsza procedura może być zastosowana, gdy dokument nie utracił ważności. Z kolei jeżeli ten termin już minął, nurek może ubiegać się o jego odnowienie – wyjaśnia Adrian Opara z Urzędu Morskiego w Gdyni.
Projekt określa, jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia tej procedury. Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. dyplom (bądź kopię), którego ważność się odnawia. Ponadto zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób, które spełniają wymagania do przedłużenia ważności dyplomu, oraz dokument potwierdzający co najmniej 250-godzinną praktykę w zakresie wykonywania prac podwodnych uzyskanych w okresie 5 lat od wydania dyplomu. W przypadku osób, które nie spełniają wymagań do przedłużenia, potrzebne będzie zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia uzupełniającego skierowanego do tej grupy osób.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji