Kierownik urzędu może zainicjować przesunięcie urzędnika z jednej jednostki samorządowej do drugiej, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia jej funkcjonowania. Wcześniej jednak musi uzyskać zgodę zatrudnionego
Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym, może być za zgodą lub na wniosek przeniesiony do innego urzędu. Przesunięcie może nastąpić do jednostki organizacyjnej położonej w tej samej lub innej miejscowości. Nie ma przeciwwskazań, by przeniesienie zostało dokonane pomiędzy różnymi szczeblami samorządu (gmina-powiat-województwo), jak i do jednostek równorzędnych (np. gminy). Podstawą przesunięcia urzędnika jest porozumienie zawierane przez pracodawców.
Niezbędne warunki
Ustawa o pracownikach samorządowych (dalej: u.p.s.) w art. 22 ustala warunki przeniesienia urzędnika, które muszą wystąpić łącznie. Pierwszym z nich jest jego zgoda na przesunięcie na stanowisko w innej jednostce dokonywane z inicjatywy pracodawcy. Powinna być ona wyrażona w formie pisemnej. Urzędnik może także z przyczyn osobistych lub zawodowych wnioskować do pracodawcy o przeniesienie go do innej jednostki. W tym przypadku pracodawca może się przychylić do prośby pracownika, o ile spełnione zostaną pozostałe warunki.
Drugą przesłanką jest nienaruszenie ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika. Z perspektywy pracodawcy zatrudniającego urzędnika przed przeniesieniem oznacza to brak negatywnych następstw tej czynności, np. zakłóceń w jej funkcjonowaniu. Trzeci warunek to występowanie ważnych potrzeb po stronie jednostki przejmującej. Chodzi więc o konieczność obsady wolnego stanowiska.
Ustalenie okresu
Pragmatyka pracowników samorządowych nie wskazuje pracodawcy, który inicjuje przeniesienie urzędnika. Mając na uwadze analogiczne regulacje zawarte w ustawie o służbie cywilnej (art. 64) oraz ustawie o pracownikach urzędów państwowych (art. 10 ust. 2) należy uznać, że będzie to jednostka przejmująca.
Art. 22 u.p.s. nie ustala czasu przeniesienia urzędnika samorządowego. Oznacza to, że przesunięcie co do zasady jest zmianą trwałą, następującą na czas nieokreślony. Nie można jednak wykluczyć, że z porozumienia pracodawców będzie wynikał jego czasowy charakter. Za dopuszczalnością takiego rozwiązania przemawiają ustawowe warunki przeniesienia dotyczące pracodawcy dotychczas zatrudniającego urzędnika i pracodawcy przejmującego. Czasowy charakter zmiany może w pełni odpowiadać potrzebom i interesom uczestniczących w przeniesieniu pracodawców oraz pracownika.
Przekazanie dokumentacji
Formalnie przeniesienie pracownika pomiędzy dwiema jednostkami samorządowymi następuje w drodze porozumienia pracodawców. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 28 czerwca 2013 r. (sygn. akt I PK 27/13, Lex nr 1366184) przeniesienie takie to szczególny instrument prawny, który w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę umożliwia szybką zmianę pracodawcy bez potrzeby rozwiązywania umowy o pracę i może wywoływać skutki w zakresie warunków pracy i płacy u nowego pracodawcy.
W przypadku przeniesienia pracownika samorządowego do innej jednostki jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją związaną ze stosunkiem pracy przekazuje się do urzędu, w którym pracownik ma być zatrudniony. W praktyce dla celów dowodowych odbywa się to w formie spisania protokołu z przekazania dokumentacji pracowniczej.
Ważne
Urzędnikowi przenoszonemu do innej jednostki samorządowej dotychczasowy pracodawca nie wydaje świadectwa pracy potwierdzającego zatrudnienie
Podstawa prawna
Art. 22 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).
trzy pytania do eksperta
Rozmowa z Piotrem Wojciechowskim, adwokatem w kancelarii Raczkowski, Paruch
Czy w związku z przeniesieniem urzędnika samorządowego następuje rozwiązanie z nim stosunku pracy u poprzedniego pracodawcy?
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2013 r. (sygn. akt. I PK 2/13) przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym do pracy w innej jednostce samorządowej w drodze porozumienia pracodawców nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą dotychczasowym i nawiązania nowego stosunku pracy z jednostką, w której pracownik ma być zatrudniony. Sąd zatem trafnie w mojej ocenie przyjął, że proces przeniesienia pracownika samorządowego z urzędu do urzędu ma charakter czysto faktyczny i nie pociąga za sobą konsekwencji w postaci ustania stosunku pracy i nawiązania kolejnego. Ma to zasadnicze znaczenie dla szeregu uprawnień pracowniczych, wynikających zarówno z wewnętrznych regulaminów obowiązujących u pracodawcy przejmującego, jak również z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. Przykładowo staż u poprzedniego pracodawcy wlicza się do wszystkich uprawnień, które uzależniają przyznanie i wysokość świadczeń od nieprzerwanego okresu zatrudnienia. Jest on również ważny w przypadku ustalania okresu wypowiedzenia umowy o pracę, które uzależnione jest od długości zatrudnienia u danego pracodawcy.
W jaki sposób może nastąpić zmiana warunków zatrudnienia u nowego pracodawcy?
Nowy pracodawca, czyli urząd, do którego pracownik przeszedł, może zmienić warunki pracy i płacy w drodze porozumienia z nowym, przejętym pracownikiem lub w drodze wypowiedzenia mu dotychczasowych warunków pracy i płacy. Tak się może stać w przypadku, gdy u nowego pracodawcy obowiązują inne zasady wynagradzania niż u starego. Pracodawca w takiej sytuacji nie ma wyjścia i w celu ujednolicenia uprawnień pracowniczych w ramach obowiązku równego traktowania zatrudnianych pracowników może dokonać wypowiedzenia lub zmienić warunki płacy lub pracy na mocy porozumienia stron z przejmowanym pracownikiem.
Czy u poprzedniego pracodawcy urzędnik nabywa jakieś uprawnienia?
Nie, z chwilą przejścia przenoszony pracownik staje się stroną stosunku pracy z nowym, przejmującym urzędem. Poprzedni pracodawca zwolniony jest z obowiązku realizacji jakichkolwiek uprawnień pracowniczych, chyba że pomimo przejścia pracownika do nowego urzędu nie wywiązał się np. z wypłaty premii, którą pracownik nabył jeszcze przed przejściem. W takiej sytuacji przejęty pracownik nadal ma roszczenie o jej wypłatę do starego urzędu. Ale w przypadku gdy obie jednostki, tj. przejmująca i przejmowana w umowie postanowiły odpowiadać solidarnie za zobowiązania powstałe przed przejęciem, z roszczeniami można wystąpić również do nowego pracodawcy.