Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia może liczyć na szereg ułatwień. Przyznawane są one w formie bonów.

1. Bon zatrudnieniowy

Bon zatrudnieniowy jest przyznawany na podstawie Indywidualnego Planu Działania. Gwarantuje on przyszłemu pracodawcy refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez PUP.

Aby zrealizować bon, starosta (PUP) zawiera umowę z pracodawcą, w ramach której:

- pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy;
- PUP refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy, w wysokości 100 proc. kwoty zasiłku.

Kto może skorzystać?

Bon zatrudnieniowy może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna, zakwalifikowana do II profilu pomocy (w uzasadnionych przypadkach do I profilu), która:

- nie ukończyła 30 roku życia,
- złożyła wniosek o przyznanie bonu,
- znalazła pracodawcę, który zatrudni ją na okres 18 miesięcy.

Koszt pracodawcy

Przez 12 miesięcy pracodawca pokrywa część kosztów wynagrodzenia z pochodnymi, przez kolejne 6 miesięcy ponosi całość kosztów związanych z wypłatą pracownikowi wynagrodzenia z pochodnymi.

2. Bon na zasiedlenie

Starosta (PUP) może na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia przyznać jej bon na zasiedlenie w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, jeżeli:

za ich wykonywanie wnioskodawca będzie osiągać wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia oraz z tego tytułu będzie on podlegać ubezpieczeniom społecznym;
odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszka wnioskodawca w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
wnioskodawca będzie pozostawać w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Bon na zasiedlenie zostanie przyznany w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli otrzymasz bon na zasiedlenie, zobowiązany jesteś:

- do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do powiatowego urzędu pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu całości środków);
- do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić powiatowemu urzędowi pracy oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu całości środków);
- do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy (niespełnienie warunku powoduje konieczność zwrotu środków proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, posiadania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej).

3. Bon stażowy

Bon stażowy, to gwarancja skierowania osoby, której bon przyznano, do odbycia stażu u wskazanego przez nią pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się zatrudnić tę osobę po zakończeniu stażu na okres kolejnych 6 miesięcy.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

- koszt przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł łącznie ze stypendium,
- koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wypłaty na konto wykonawcy badania,
- stypendium za okres odbywania staży w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Koszt pracodawcy:

Zatrudnienie przez okres 6 miesięcy oraz ponoszenie kosztów związanych z wypłatą pracownikowi wynagrodzenia z pochodnymi.
Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma premię w wysokości1 500 zł.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urzędem pracy, wg programu określonego w umowie.

4. Bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na szkolenie wskazane przez osobę, której bon przyznano, a także opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z jego podjęciem.

W ramach bonu szkoleniowego, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia, zostaną sfinansowane koszty:

- jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
- niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych;
- przejazdu na szkolenia w wysokości: do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, od 150 zł 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego powyżej 150 godzin;
- zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania, w wysokości: do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, powyżej 550 zł do 1 100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 godzin do 150 godzin,
powyżej 1 100 zł do 1 500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania oraz uprawdopodobnienia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy koszt szkolenia przekracza wysokości określoną w bonie, osoba bezrobotna sama pokrywa koszty przekraczające wskazany limit.