Przekazanie środków funduszu na wypłatę świadczeń dla pracowników niewypłacalnych firm powoduje z mocy prawa przejście na marszałka roszczeń wobec takiego pracodawcy (o zwrot przekazanych kwot). Działa on w imieniu ministra pracy. Ten ostatni może określić zasady np. umorzenia długu lub rozłożenia go na raty wobec konkretnej firmy.
Po zmianie rozporządzenia do wniosku kierowanego do ministra w omawianej sprawie marszałek może dołączyć prawomocne postanowienie o zmianie upadłości z układowej na likwidacyjną lub o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego. Nowe przepisy doprecyzowują także m.in., że dołączone do wniosku zaświadczenie urzędu skarbowego o wykreśleniu dłużnika FGŚP jako podatnika lub o nieodprowadzaniu danin z tytułu prowadzenia firmy ma być sporządzone nie wcześniej niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku przez marszałka. Ten sam wymóg dotyczy zaświadczenia ZUS o wyrejestrowaniu pracowników z ubezpieczeń społecznych.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 20 lutego 2015 r.