Nowy pracodawca nie będzie musiał kierować zatrudnianego pracownika na badania lekarskie, jeśli przyniesie on ze sobą orzeczenie potwierdzające zdolność do pracy w poprzedniej firmie.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego nowych zasad przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w kodeksie pracy.
Reklama
Od 1 kwietnia wchodzą w życie zmienione przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z nimi badaniom nie podlegają osoby przyjmowane do pracy u innego pracodawcy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego zatrudnienia. Przy czym zatrudniany będzie musiał przedstawić w nowej firmie aktualne orzeczenie lekarskie, w którym będzie brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania wystawionym przez poprzedniego pracodawcę.

Reklama
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia doprecyzowuje zasady weryfikacji przez nowego pracodawcę warunków pracy. Jest to ważne, ponieważ zatrudniany nie będzie podlegał ponownym badaniom lekarskim tylko wówczas, gdy na jego stanowisku pracy w nowej firmie będą występowały takie same zagrożenia dla życia i zdrowia, jak w poprzedniej.
W związku z tym zaproponowane zostały nowe rozwiązania dotyczące zakresu informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie. Resort zdrowia przygotował m.in. bardziej szczegółowy wzór skierowania na badania wstępne. Precyzyjniejsze będą także orzeczenia lekarskie.
Niestety nowe przepisy nie określają trybu wymiany informacji o warunkach pracy między przedsiębiorcami. Co więcej, były pracodawca nie ma obowiązku wydać odchodzącemu podwładnemu kopii skierowania oraz wyników badań. To oznacza, że musi on zabezpieczać tego typu dokumenty na własną rękę – np. zeskanować skierowanie na badanie, a także wyniki orzeczenia lekarskiego zanim trafi ono do lekarza lub kadr.
Ułatwiona procedura dotycząca badań lekarskich nie będzie dotyczyła osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach