Prawo pozwala w niektórych przypadkach usprawiedliwić nieobecność pracownika z powodu śnieżycy czy mrozów. Nawet jeśli jednak pracodawca uzna, że podwładny nie musi odpracowywać dnia absencji, nie przysługuje mu za ten czas prawo do wynagrodzenia.

Zła sytuacja na drogach jest powodem nawet kilkugodzinnych spóźnień do pracy zatrudnionych, a w niektórych przypadkach zimowa aura w ogóle uniemożliwia dotarcie do firmy.

Pomimo, że przepisy nie regulują dokładnie, jak w takiej sytuacji powinien zachować się pracodawca, może skorzystać z rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zgodnie z nim, do przyczyn usprawiedliwiających nieobecność pracownika w miejscu pracy należą przypadki niemożności świadczenia pracy, wskazane przez zatrudnionego, które zostaną przez pracodawcę uznane za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Tak więc wyłącznie od uznania pracodawcy zależy, czy uzna nieobecność pracownika w pracy z powodu pogody za usprawiedliwioną. Przy czym na przykład nie przejezdne drogi czy odwołania lub opóźnienia kursów autobusów i pociągów stanowią zazwyczaj okoliczności usprawiedliwiającą, ale już zła ocena sytuacji na drodze przez pracownika i zbyt późne wyruszenie do pracy już raczej nie.

Nieobecność bez wynagrodzenia

Z kolei sam pracownik, nawet jeśli jego nieobecność została usprawiedliwiona, powinien jak najszybciej powiadomić o tym fakcie pracodawcę - najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy, o ile nie wystąpiły okoliczności uniemożliwiające kontaktu, na przykład zerwane linie telefoniczne. Oczywiście, o ile taka informacja dotrze do pracodawcy przed przed godziną, w której zatrudniony miał rozpocząć pracę, ten może wziąć urlop na żądanie. Zobacz, jak skorzystać z urlopu na żądanie>>

Ponadto za taki dzień nieobecności spowodowany kiepskimi warunkami atmosferycznymi pracownikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że pracodawca zdecyduje inaczej. Prawo do wynagrodzenia w takiej sytuacji może także wynikać z umowy o pracę lub z przepisów wewnątrzzakładowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60, poz. 281 ze zm.)