Zła sytuacja na drogach jest powodem nawet kilkugodzinnych spóźnień do pracy zatrudnionych, a w niektórych przypadkach zimowa aura w ogóle uniemożliwia dotarcie do firmy.

Pomimo, że przepisy nie regulują dokładnie, jak w takiej sytuacji powinien zachować się pracodawca, może skorzystać z rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zgodnie z nim, do przyczyn usprawiedliwiających nieobecność pracownika w miejscu pracy należą przypadki niemożności świadczenia pracy, wskazane przez zatrudnionego, które zostaną przez pracodawcę uznane za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Tak więc wyłącznie od uznania pracodawcy zależy, czy uzna nieobecność pracownika w pracy z powodu pogody za usprawiedliwioną. Przy czym na przykład nie przejezdne drogi czy odwołania lub opóźnienia kursów autobusów i pociągów stanowią zazwyczaj okoliczności usprawiedliwiającą, ale już zła ocena sytuacji na drodze przez pracownika i zbyt późne wyruszenie do pracy już raczej nie.

Nieobecność bez wynagrodzenia

Z kolei sam pracownik, nawet jeśli jego nieobecność została usprawiedliwiona, powinien jak najszybciej powiadomić o tym fakcie pracodawcę - najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy, o ile nie wystąpiły okoliczności uniemożliwiające kontaktu, na przykład zerwane linie telefoniczne. Oczywiście, o ile taka informacja dotrze do pracodawcy przed przed godziną, w której zatrudniony miał rozpocząć pracę, ten może wziąć urlop na żądanie. Zobacz, jak skorzystać z urlopu na żądanie>>

Ponadto za taki dzień nieobecności spowodowany kiepskimi warunkami atmosferycznymi pracownikowi nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że pracodawca zdecyduje inaczej. Prawo do wynagrodzenia w takiej sytuacji może także wynikać z umowy o pracę lub z przepisów wewnątrzzakładowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60, poz. 281 ze zm.)