Podwyżkę tę przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), którym wczoraj zajmował się rząd. Jest to jedna z kilku umieszczonych w nim zmian, które mają poprawić warunki zatrudnienia pracowników socjalnych. Do pozostałych należy m.in.:
■ skrócenie z pięciu do trzech lat stażu pracy, który pracownik musi osiągnąć, aby móc skorzystać z dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego,
■ przyznanie mu prawa do uczestnictwa w szkoleniu podnoszącym poziom bezpieczeństwa osobistego w trakcie wykonywania zawodowych obowiązków (raz na dwa lata),
■ wskazanie, że dodatek terenowy nie może być wliczany do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Do ustawy zostaną też wprowadzone przepisy ustalające ścieżkę awansu zawodowego obejmującą pięć stanowisk powiązanych z określonym stażem pracy i wykształceniem. Okresowej oceny wywiązywania się z obowiązków przez pracowników socjalnych będzie dokonywał ich bezpośredni przełożony.
– Są to zmiany ważne, potrzebne i oczekiwane. Liczymy, że Sejm nie będzie zwlekał z ich uchwaleniem – mówi Paweł Maczyński, przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej.
W projekcie ustawy znalazły się też zmiany dotyczące różnych świadczeń pomocy społecznej. Wśród nich jest umożliwienie przyznawania w uzasadnionych przypadkach usług opiekuńczych seniorom w trybie pilnym (czyli jeszcze przed wydaniem decyzji administracyjnej), podwyżka kwoty zasiłku okresowego dla osoby samotnej oraz zniesienie odpłatności dla osób, które korzystają z zajęć w środowiskowych domach samopomocy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) zrezygnowało z wcześniejszej propozycji, która była w projekcie kierowanym do konsultacji, umożliwiającej samorządom dofinansowywanie działalności tych jednostek z własnych budżetów.
Kolejna zmiana to poszerzenie katalogu dochodów, które nie będą uwzględniane do kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczeń. Weryfikowane co trzy lata kwoty progów dochodowych będą obowiązywać od 1 stycznia danego roku, a nie od 1 października, tak jak jest obecnie. Z uwagi na to, że właśnie w tym roku przypada termin ich waloryzacji, nowe kryteria zamiast od 1 października br., zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.
Ponadto projekt zakłada zaostrzenie kar finansowych nakładanych przez wojewodów na prywatne placówki całodobowej opieki dla seniorów i osób niepełnosprawnych, które działają bez zezwolenia. Obecnie w zależności od liczby miejsc właściciel takiego nielegalnego domu może zapłacić 10 tys. zł lub 20 tys. zł. Po zmianie przepisów będą trzy stawki kar: 10 tys. zł, gdy placówka ma mniej niż 10 podopiecznych, 20 tys. zł, gdy jest ich od 11 do 20, oraz 30 tys. zł, jeśli jest ich powyżej 20. Co ciekawe, pierwotnie projekt wskazywał, że kara 30 tys. zł będzie nakładana na domy opieki mające więcej niż 30 mieszkańców, ale w wyniku zgłaszanych uwag MRiPS zdecydowało się zmniejszyć limit miejsc przy tej kwocie. Wyższa sankcja będzie też wymierzana, gdy pomimo nałożenia pierwszej kary dom opieki dalej funkcjonuje poza prawem lub jego właściciel uruchomił drugą placówkę, również niemającą zezwolenia. Zamiast 40 tys. zł będzie to 60 tys. zł. Bardziej kosztowny będzie brak realizacji zaleceń pokontrolnych. Teraz minimalna kara wynosi 200 zł, a maksymalna 6 tys. zł, natomiast po zmianie ustawy będzie sięgać od 500 zł do nawet 12 tys. zł.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez rząd