Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to najszybszy sposób zakończenia stosunku pracy. Czym różni się od innych sposobów rozwiązywania takich umów?

Umowę o pracę można rozwiązać: z upływem czasu, na który została zawarta; z dniem zakończenia pracy; z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz na mocy porozumienia stron. Ostatnie rozwiązanie należy często do najkorzystniejszych i najmniej konfliktowych sposobów zakończenia stosunku pracy.

Porozumienie wymaga zgodnego oświadczenia woli obu stron. Można je zastosować w każdym czasie, z pominięciem obowiązujących terminów i okresów wypowiedzenia. Sposób ten ma zastosowanie przy każdym rodzaju umowy o pracę, niezależnie od ochrony przysługującej niektórym pracownikom - np. działaczom związkowym, czy kobietom w ciąży.

Z inicjatywą w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. Przepisy nie określają treści, ani formy zawartego porozumienia, więc może być ono zawarte również ustnie. Dla ewentualnych celów dowodowych zaleca się jednak zachowanie formy pisemnej.

Warto pamiętać, że brak zgody drugiej strony na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie oznacza automatycznego jej wypowiedzenia. Takie rozwiązanie musi zostać wyraźnie zapisane w przedstawionej propozycji porozumienia.

Pracownik powinien pamiętać, że zgoda na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron może mieć dla niego negatywne konsekwencje. Taki sposób wyklucza na przykład możliwość skorzystania z dodatkowych wolnych dni na szukanie pracy, które przysługują mu na podstawie art. 37 Kodeksu pracy. Porozumienie stron, w odróżnieniu od wypowiedzenia umowy o pracę prze pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, nie wymaga również podania przyczyny, co w przypadku ewentualnej zmiany zdania przez pracownika utrudni mu udowodnienie przez Sądem Pracy, że został zwolniony niesłusznie.

Sposób w jaki pracownik rozstał się z firmą ma również wpływ na jego prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli umowa o pracę zostaje rozwiązana na skutek wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, były pracownik otrzyma zasiłek w ciągu 7 dni od daty zarejestrowania się w urzędzie pracy. W przypadku porozumienia stron traci to prawo i pomoc finansową otrzyma dopiero po 90 dniach od zarejestrowania. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji firmy, lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.