Reforma służb zatrudnienia pozwoli powierzać część zadań realizowanych przez urzędy pracy ich odpowiednikom na rynku komercyjnym. Pośredniaki będą mogły zlecać agencjom zatrudnienia działania aktywizacyjne na rzecz bezrobotnych. Z takiej możliwości nie skorzystają jednak wszystkie powiaty. O ich wyborze do udziału w procedurze zlecania zadań będą decydowały wojewódzkie urzędy pracy.
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nakazuje, by wybierane były przede wszystkim te urzędy powiatowe, w których liczba doradców klienta będzie niższa o 5 proc. od średniej krajowej ustalonej dla wszystkich powiatowych urzędów pracy, a także te posiadające wysoki wskaźnik zarejestrowanych bezrobotnych – o 15 proc. wyższy niż przeciętna.
Urzędy wojewódzki i powiatowe będą wspólnie określać zakres i warunki zlecenia działań aktywizacyjnych. Uzgodnieniu podlegać będą grupy, liczba i struktura bezrobotnych planowanych do przekazania agencji, a także warunki i okres realizacji przez nią zadań. Po wypracowaniu porozumienia WUP przygotuje i przeprowadzi procedurę wyboru jednej agencji zatrudnienia dla całego województwa. Po jej wyłonieniu zadaniem marszałka województwa będzie zawarcie trójstronnej umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych pomiędzy nim, powiatowymi urzędami pracy i wybranym realizatorem.
Agencja zajmie się pomocą osobom długotrwale bezrobotnym, dla których urząd pracy ustali drugi lub trzeci profil pomocy (a więc wymagającym wsparcia lub oddalonym od rynku pracy). Z każdego powiatowego pośredniaka kierowanych będzie do realizatora jednorazowo nie mniej niż 200 bezrobotnych.
Za zlecone przez urząd usługi agencja zatrudnienia otrzyma wynagrodzenie ze środków Funduszu Pracy, wyliczane osobno za każdego bezrobotnego przekazanego pod jej opiekę. Jego wysokość zależeć będzie od skuteczności działań agencji, nie będzie jednak mogła przekroczyć trzykrotności przeciętnej płacy.
Zmiany powinny zacząć obowiązywać w maju 2014 r.
Etap legislacyjny
Ustawa oczekuje na rozpatrzenie przez Senat