Chorzy funkcjonariusze i żołnierze zawodowi otrzymają 80 proc. swojego uposażenia, jeśli ich nieobecność nie będzie miała związku ze służbą. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przysługuje pełna kwota.

Czy ciężarna policjantka otrzyma uposażenie

Po pięciu latach służby kobieta zatrudniona w policji wyszła za mąż. Rok później zaszła w ciążę. Okazało się jednak, że warunki służby oraz związany z tym stres spowodowały, że lekarz uznał, że ciężarna musi przebywać na zwolnieniu lekarskim. Czy w tym okresie będzie otrzymywać swoją pensję?
Kobiety służące w resortach siłowych mają prawo do pełnego uposażenia w czasie choroby przypadającej w czasie ciąży. Tym samym oznacza to, że osoby znajdujące się w takiej sytuacji nie stracą w okresie czasowej niezdolności do służby. To wynika ze specjalnej ochrony kobiet w czasie ciąży zarówno w systemie pracowniczym, jak i w służbach.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Czeka na podpis prezydenta.

Czy policjant straci na wypadku w drodze na służbę

Funkcjonariusz został wezwany przez swojego przełożonego, aby natychmiast stawił się w komendzie. Pośpiech i złe warunki atmosferyczne spowodowały, że mundurowy miał wypadek w drodze na komendę, gdzie miał rozpocząć wykonywanie obowiązków służbowych. W efekcie wypadku zainteresowany musiał kilka tygodni przebywać na zwolnieniu lekarskim. Czy w tym czasie otrzyma uposażenie obniżone do 80 proc.?
Policjant, który uległ wypadkowi mającemu związek ze służbą, w czasie przybywania na zwolnieniu lekarskim, otrzyma pełne uposażenie. Nie straci finansowo osoba, która była nieobecna w pracy także po wypadku w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby. Podobnie będzie w przypadku, kiedy funkcjonariusz będzie czasowo niezdolny do służby w wyniku choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby. Wykaz takich chorób zostanie opublikowany w rozporządzeniu wykonawczym.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Czeka na podpis prezydenta.

Czy honorowi dawcy mają płatną nieobecność

Policjant od kilku lat oddaje krew w publicznych placówkach zdrowia, nie otrzymując z tego tytułu żadnej zapłaty. Czy po przepisów obniżających wypłaty za okres czasowej niezdolności do pracy osoby te nadal będą otrzymywać pełne uposażenie?
W pełnej wysokości otrzymają uposażenie ci mundurowi, którzy są honorowymi krwiodawcami. Prawo otrzymania 100 proc. pensji dotyczy zwolnienia ze służby z powodu oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi. Nie mają także obniżonej wypłaty ci mundurowi, którzy nie mogli stawić się na służbie z powodu poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.
Podstawa prawna
Art. 1 ustawy z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Czeka na podpis prezydenta.

Czy bohater dostanie całą pensję za chorobę

Długotrwałe ulewy spowodowały, że zostały przerwane umocnienia przeciwpowodziowe na jednej z dużych rzek. W efekcie tego kilka okolicznych miejscowości zostało zalanych. Ludzie uciekając przed wodą, chronili się na dachach. Na pomoc ludności cywilnej przyszli żołnierze z pobliskiej jednostki wojskowej. W czasie akcji ratunkowej jeden z żołnierzy został ranny i przez kilka tygodni przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy będzie mieć obniżone uposażenie?
Przyjęte przez parlament rozwiązanie gwarantuje, że mundurowi, którzy zachorowali na skutek czynów o charakterze bohaterskim dokonanych w szczególnie niebezpiecznych warunkach, mają prawo do otrzymania pełnego uposażenia w czasie zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to sytuacji, kiedy uratowanie ludzi wymaga wyjątkowej odwagi i jest związane z narażeniem życia lub zdrowia. Związek zwolnienia od zajęć służbowych z czynami bohaterskimi stwierdza dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę. Dokonuje tego w drodze decyzji, od której mundurowemu przysługuje odwołanie do wyższego przełożonego.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Czeka na podpis prezydenta.

Czy mundurowy może pracować w czasie choroby

W czasie wykonywania zadania służbowego żołnierz przemarzł. W efekcie tego rozwinęło się przeziębienie. Chory zgłosił się do lekarza, który wystawił mu zwolnienie lekarskie na siedem dni. W tym czasie mundurowy był umówiony z dekarzem na położenie dachu w domku na działce. Obawiając się, że rzemieślnik nie zgodzi się na ustalenie nowego terminu, pojechał układać dach. Czy żołnierz może stracić prawo do zasiłku?
Zmiana przepisów dotyczących wypłaty uposażenia za czas choroby niesie ze sobą także zmiany dotyczące kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Prawo do tego zyskały wojskowe komisje lekarskie. Także dowódca jednostki wojskowej będzie mieć możliwość sprawdzenia, co jego podwładny robi w czasie przebywania na chorobowym. Kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego oraz oświadczenia żołnierza zawodowego przeprowadza osoba upoważniona przez dowódcę jednostki wojskowej. Jeżeli w wyniku kontroli zostanie ustalone nieprawidłowe wykorzystanie zwolnienia lekarskiego, żołnierz zawodowy traci prawo do uposażenia za cały okres zwolnienia. Prawo do wypłaty ulega także wstrzymaniu, jeśli funkcjonariusz posiadający dzieci usprawiedliwi nieobecność przedstawiając oświadczenie dotyczące zamknięcia przedszkola, które okaże się nieprawdziwe. Jeżeli w wyniku kontroli wojskowa komisja lekarska ustali datę ustania niezdolności do służby wcześniejszą niż data orzeczona w zaświadczeniu lekarskim, żołnierz straci prawo do uposażenia za okres od tej daty do końca zwolnienia. Podobna sytuacja będzie miała miejsce wówczas, kiedy okaże się że zwolnienie lekarskie zostało sfałszowane. Przepisy te zostały wprowadzone, aby ograniczyć dodatkową pracę w czasie chorobowego.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Czeka na podpis prezydenta

Czy wyjazd na misję ma wpływ na uposażenie

Funkcjonariusz pełniący służbę w policji został skierowany na misję pokojową. Czy jeśli tam zachoruje, zachowa prawo do pełnego uposażenia?
Osoby skierowane na misje pokojowe oraz stabilizacyjne w kontyngencie policyjnym mają prawo do pełnego uposażenia, jeśli zostały zwolnione ze służby ze względu na stan zdrowia. Podobnie jest w przypadku żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy innych służb. Dodatkowo przedstawiciele służb siłowych mogą liczyć na otrzymanie pełnego uposażenia, jeśli zostali poszkodowani przez osoby postronne w czasie wykonywania czynności służbowych. Takie zdarzenie może mieć miejsce w przypadku napadu na funkcjonariusza czy żołnierza lub przeciwdziałania dokonaniu czynu zabronionego przez przestępcę. Dodatkowo fakt popełnienia czynu zabronionego musi być potwierdzony przez odpowiedni organ mający prawo do wydania takiego orzeczenia.
Podstawa prawna
Art. 1–6 ustawy z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Czeka na podpis prezydenta.

Czy żołnierz musi zawiadomić o zwolnieniu

W czasie wolnego od służby weekendu zawodowy żołnierz uległ wypadkowi w domu. Obecnie przebywa w szpitalu, czekając na ocenę stanu zdrowia. Czy taka osoba musi uprzedzić swojego przełożonego o możliwej nieobecności?
Żołnierze służący w armii zawodowej mają obowiązek uprzedzić swojego bezpośredniego przełożonego o braku możliwości stawienia się na służbie lub możliwego spóźnienia. Dotyczy to także takiej sytuacji, kiedy mundurowy musi skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Tak więc żołnierz powinien powiadomić o tym, że nie stawi się na służbie następnego dnia i przekazać informację o terminie zakończenia zwolnienia lekarskiego.
Podstawa prawna
Art. 6 ustawy z 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. Czeka na podpis prezydenta.