Reforma działania urzędów pracy, która ma wejść w życie w 2014 roku oprócz zmian w podejściu do pomocy osobom bezrobotnym poprzez m.in. wprowadzenie profilowania, zakład uruchomienie kilku instrumentów pomocy skierowanych do pracodawców.

Reforma działania urzędów pracy miała wejść w życie 1 stycznia 2014 roku. Obecnie trwają pracę parlamentarne nad Ustawą. Jej projekt znajduje się w sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Ustawa ma wprowadzić szereg instrumentów finansowych skierowanych do przedsiębiorców. Wśród nich są m.in.:

Bon na telepracę

Instrument jest kierowany do przedsiębiorców, którzy zatrudnią w formie telepracy rodzica wychowującego co najmniej jedno dziecko w wieku do sześciu lat, albo osobę bezrobotną, która zrezygnowała z zatrudnienia z uwagi na konieczność sprawowania opieki na osobą zależną. Bon na utworzenie stanowiska pracy wyniesie 6-krotność minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca podpisując umowę ze starostą musi zagwarantować utrzymanie zatrudnienia przez 12 miesięcy (w pełnym wymiarze czasu pracy) lub przez 18 miesięcy (praca na pół etatu). Niewywiązanie się z tych terminów oznacza zwrot grantu wraz z odsetkami.

Świadczenie aktywizacyjne

Podobnie jak w przypadku grantu na telepracę, świadczenie aktywizacyjne będzie wypłacane z Funduszu Pracy. Finansowa pomoc będzie skierowana do przedsiębiorców, którzy zatrudnią bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub osoby, które zrezygnowały z pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą zależną.

Świadczenie aktywizacyjne ma być wypłacane przez 12 miesięcy (w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia) lub 18 miesięcy (w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia). W tym wypadku również będą obowiązywały okresy zatrudnienia wynoszące 6 lub 12 miesięcy. Pracodawca nie będzie mógł otrzymać wyżej wymienionego świadczenia i jednoczesnej pożyczki z Funduszu Pracy. Będzie się musiał zdecydować na jeden z tych instrumentów.

Pożyczka z Funduszu Pracy na założenie firmy

O pożyczkę na założenie działalności gospodarczej będą mogły ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, absolwenci szkół wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu oraz studenci ostatniego roku.

Pożyczka będzie mogła wynosić do 100 proc. kosztów przedsięwzięcia. Ma być udzielana do wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia i będzie podlegała oprocentowaniu na zasadach preferencyjnych. Okres jej spłaty będzie wynosił 7 lat, z możliwością skorzystania z 12-miesięcznego okresu karencji w spłacie kapitału.

Pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy

Pożyczka będzie udzielana do wysokości 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia i ma być oprocentowana na zasadach preferencyjnych. Okres jej spłaty będzie wynosił 3 lata.

Wsparcie przy zatrudnianiu młodych pracowników

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego do 30. roku życia będzie przez 12 miesięcy zwolniony z opłacania za niego składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Projekt przewiduje również refundację składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnego do 30. roku życia, który podjął pierwszą pracę. Refundacja obejmie okres do 6 miesięcy a jej wysokość nie będzie mogła przekroczyć miesięcznie połowy minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca będzie musiał kontynuować zatrudnienie wyżej wymienionego pracownika przez kolejne 6 miesięcy.

Wsparcie przy zatrudnianiu pracowników 50+

Starosta przyzna dofinansowanie przedsiębiorcy, który zatrudnił bezrobotnego po 50. roku życia. Wysokość dofinansowania z Funduszu Pracy miała początkowo nie przekraczać 30 procent minimalnego wynagrodzenia. Sejmowa komisja ds. rynku pracy zaproponowała podniesienie kwoty dofinansowania do połowy wysokości płacy minimalnej.

Dofinansowanie będzie przysługiwało przez 12 miesięcy (w przypadku pracownika w wieku od 50 do 60 lat) lub 24 miesiące (w przypadku pracowników starszych niż 60 lat). Pracodawca będzie musiał kontynuować zatrudnienie przez połowę okresu otrzymywania refundacji, czyli odpowiednio 6 i 12 miesięcy.