Od czterech lat ocenie okresowej podlegają wszyscy pracownicy na stanowiskach urzędniczych w administracji rządowej. Do tej pory co roku prawie 100 proc. ocenianych otrzymywało pozytywną notę. Kancelaria premiera uznała, że trzeba zmienić obecny system. Sceptycznie do tych propozycji podchodzą szefowie niektórych urzędów. Tak wynika z uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych członków korpusu służby cywilnej. Właśnie trwają jego konsultacje.

Na przykład z opinii Stanisława Rakoczego, wiceministra spraw wewnętrznych, wynika, że zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej jest niespójne. Dlatego w jego ocenie nie powinno się dokonywać zmian rozporządzenia o ocenianiu urzędników bez wcześniejszego sprawdzenia całego systemu. Dodatkowo proces weryfikacji pracy powinien być połączony z tworzeniem opisów i wartościowania stanowisk.

Urzędy wskazują też, że niedawno wdrożyły zalecenia szefa służby cywilnej z 30 maja 2012 r. w sprawie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w administracji rządowej. Z kolei wejście w życie projektu rozporządzenia w zaproponowanym kształcie spowoduje konieczność ich zmodyfikowania. Tak częste zmiany powodują ograniczenie ich wiarygodności wśród urzędników.

Co więcej, ze strony urzędów padają również propozycje, aby uelastycznić ocenianie pracowników, tak aby weryfikacja odbywała się na podstawie specyfiki pracy określonego stanowiska, a nie z góry narzuconych kompetencji, które mogą nie przystawać do tych faktycznie wymaganych.

Również Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przyznał, że ocena pracy urzędnika powinna być na tyle elastyczna, aby pozwoliła każdemu urzędowi na dopasowanie jej do jego potrzeb i specyfiki.

Podkreślił, że poprawa zarządzania zasobami ludzkimi powinna się odbywać za pomocą wewnętrznych rozwiązań, a nie być narzucana odgórnie.

Do konsultacji trafił również projekt rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania pierwszej oceny w służbie cywilnej. Dokument ten zawiera znacznie mniej zmian od projektu rozporządzenia w sprawie oceny okresowej. W efekcie nie ma do niego większych zastrzeżeń.

Etap legislacyjny

Projekt w trakcie konsultacji