DGP po wejściu w życie prawa dotyczącego nowych uprawnień rodzicielskich ostrzegał, że w przypadku konfliktu opiekunów mogą oni wzajemnie zablokować się w korzystaniu z dłuższego wolnego czasu po urodzeniu dziecka.

Resort pracy wyjaśnia, że rodzice dziecka powinni uzgodnić, które z nich skorzysta z dodatkowego macierzyńskiego lub określonej jego części i złożyć w miejscu pracy stosowne oświadczenia.

Dokument taki potwierdzający zamiar korzystania z uprawnienia lub brak takiego zamiaru firma zamieszcza w aktach osobowych pracownika. Taki obowiązek nakłada na niego par. 6 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

Ponadto przygotowywany w resorcie pracy projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 444) przewiduje, że w przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego wymagane jest oświadczenie matki (lub ojca) o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z tego świadczenia albo o okresie, w którym druga osoba zamierza z niego korzystać. Natomiast w przypadku, gdy o wypłatę zasiłku za dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski występuje rodzic dziecka, który wcześniej go nie pobierał, dokumentem niezbędnym do wypłaty jest zaświadczenie ZUS o okresie, za który świadczenie to wypłacono drugiemu opiekunowi.

Ponadto wymagane jest również oświadczenie ubezpieczonego o braku zamiaru korzystania przez drugiego z rodziców dziecka z zasiłku za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego świadczenia.