Zatrudniamy kobietę na umowę-zlecenie, z której została zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Czy zawarcie z tą osobą dodatkowo umowy o dzieło powoduje, że od wynagrodzenia z tej umowy powinny być naliczane wszystkie składki?
Nie. Umowa o dzieło nie stanowi samoistnego tytułu do ubezpieczeń społecznych, gdyż taki tytuł nie został wymieniony w art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wobec tego osoba, która wykonuje umowę o dzieło, nie powinna być zgłaszana do żadnych ubezpieczeń oraz od wypłacanego jej wynagrodzenia nie powinny być opłacane żadne składki. Od tej zasady jest wyjątek. Dotyczy on umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem.
Sytuację zawarcia umowy o dzieło z własnym pracownikiem albo wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy należy jednak odróżnić od zawarcia umowy o dzieło z osobą, która w tej samej firmie wykonuje umowę-zlecenie. Od wynagrodzenia wypłacanego z umowy o dzieło płatnik składek (zleceniodawca) nie będzie opłacał składek na ubezpieczenia społeczne, gdyż art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie ma w takiej sytuacji zastosowania.
Należy podkreślić, iż umowa o dzieło nie jest także samoistnym tytułem do objęcia danej osoby ubezpieczeniem zdrowotnym. Taki tytuł do ubezpieczeń nie został wymieniony w art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zatem w sytuacji przedstawionej w pytaniu od przychodu z umowy o dzieło istnieje obowiązek opłacania jedynie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Podstawa prawna
Art. 6, art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).
Art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Michał Jarosik, ekspert od ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego