Do wynagrodzenia za pracę głównego księgowego zastosowanie mają te same przepisy kodeksu pracy, co do członków zarządu.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki ich wynagradzania w regulaminie. Postanowieniom tego aktu, analogicznie jak w przypadku układu zbiorowego, nie podlegają jednak wszyscy zatrudnieni w danej firmie. Kodeks pracy wyłącza bowiem spod niektórych unormowań regulaminu pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy.

O ile zaliczenie do kategorii osób zarządzających firmą pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego (zarządu) spółki czy spółdzielni wydaje się oczywiste, o tyle pewne wątpliwości może w praktyce budzić odniesienie tych zasad do głównego księgowego. Zwłaszcza jeśli ten nie pełni funkcji w zarządzie i nie został zatrudniony przez radę nadzorczą.

Sąd Najwyższy w wyroku z 9 maja 2007 r. (I PK 260/06, Lex 318771) wyraźnie stwierdził jednak, że głównego księgowego w sferze wynagradzania należy traktować tak, jak osobę zarządzającą zakładem pracy. Nie oznacza to jednak, że jego pensja ma się równać uposażeniom członków zarządu, ale że warunków wynagradzania (np. dodatków stażowych) nie można mu ustalić w regulaminie.

Główny księgowy, podobnie jak menadżer w firmie, w której zasady płacowe określa układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania, nie otrzyma nagrody jubileuszowej przewidzianej w tych aktach (wyrok SN z 11 kwietnia 2006 r., I PK 172/05, OSNP 2007/7-8/95). Powinna mu jednak zostać wypłacona przewidziana w nich odprawa emerytalna bądź rentowa. W wyroku z 10 stycznia 2006 r. (I PK 115/05, Lex 167824) Sąd Najwyższy uściślił bowiem, że przez warunki wynagradzania należy rozumieć całokształt sytuacji prawnej pracownika w zakresie wynagradzania, a przede wszystkim zasady nabywania prawa, ustalania wysokości i wypłaty składników wynagrodzenia – zasadniczego, dodatków, premii, dopłat. Odprawy, w tym rentowa, nie mają charakteru wynagrodzeniowego. Należą do kategorii innych świadczeń związanych z pracą, a zakładowy układ zbiorowy pracy może przewidywać tego rodzaju świadczenie także dla osób zarządzających zakładem.

Podstawa prawna

Art. 128 par. 2 pkt 2 , art. 24126 par. 2 w zw. z art. 772 par. 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm).