Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Głównym celem proponowanych zmian jest to, by młodociani pracownicy rozpoczynający naukę od 1 września tego roku mogli ją odbywać zgodnie z nowymi zasadami. Z tą też datą mają wejść w życie proponowane zmiany.
Nowe przepisy nie będą zawierały minimalnego okresu trwania nauki zawodu. Wynika to z tego, że zmiany ustawy o systemie oświaty wprowadziły ujednolicony 3-letni cykl kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych. Z tego powodu bezprzedmiotowe jest utrzymywanie obecnie obowiązującego minimalnego okresu trwania nauki wynoszącego 24 miesiące.
Kolejne zmiany dostosowują przepisy do zmienionego nazewnictwa wprowadzonego ustawą o systemie oświaty. Ponadto nowe przepisy będą przystosowane do systemu przeprowadzania zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które są organizowane na podstawie przepisów oświatowych.
Etap legislacyjny
Projekt trafił do konsultacji społecznych