Nowe przepisy nie będą zawierały minimalnego okresu trwania nauki zawodu. Wynika to z tego, że zmiany ustawy o systemie oświaty wprowadziły ujednolicony 3-letni cykl kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych. Z tego powodu bezprzedmiotowe jest utrzymywanie obecnie obowiązującego minimalnego okresu trwania nauki wynoszącego 24 miesiące.

Kolejne zmiany dostosowują przepisy do zmienionego nazewnictwa wprowadzonego ustawą o systemie oświaty. Ponadto nowe przepisy będą przystosowane do systemu przeprowadzania zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które są organizowane na podstawie przepisów oświatowych.

Etap legislacyjny

Projekt trafił do konsultacji społecznych