Z kolei w sytuacji, gdy pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, wówczas firma ma obowiązek wydać mu świadectwo obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od pierwszej z nich.

Pracodawca wydaje je wówczas w dniu upływu powyższego terminu. Jednakże jeżeli rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po tym terminie, świadectwo przekazuje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy.

Upoważnienie do odbioru dokumentu musi być dokonane na piśmie. W szczególności powinno ono zawierać imię i nazwisko pracownika, który go udziela, imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru świadectwa oraz jej adres zamieszkania

Pracownikowi w opisanej sytuacji przysługuje w każdym czasie prawo żądania wydania świadectwa pracy, dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem takiego żądania.

Firma jest wówczas zobligowana wydać taki dokument w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku podwładnego.

Świadectwo pracy może być przekazane bezpośrednio pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej. Jednakże upoważnienie do odbioru dokumentu musi być dokonane na piśmie.

W szczególności powinno ono zawierać imię i nazwisko pracownika, który go udziela, imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru świadectwa oraz jej adres zamieszkania, a także serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej świadectwo. Pełnomocnictwo do odbioru świadectwa pracy podpisuje osoba, która go udziela.

Jeśli w terminie wymaganym przepisami prawa nie jest możliwe bezpośrednie wydanie świadectwa pracy pracownikowi lub osobie upoważnionej, wówczas pracodawca nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła je za pośrednictwem poczty albo doręcza w inny sposób.

7 dni ma pracodawca na wydanie świadectwa pracy za zakończony okres zatrudnienia i na żądanie pracownika

Podstawa prawna

Art. 97 par. 1 – 13 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Par. 1a i 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.).