Funkcjonariusze, którzy zostaną w służbie zamiast przechodzić na emeryturę, od dziś mogą ubiegać się o atrakcyjne dopłaty. Takie rozwiązanie wprowadza ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1610), która weszła w życie 1 października.
Zgodnie z nią najbardziej doświadczeni mundurowi otrzymają świadczenie motywacyjne. Jego wysokość będzie zależna od ich stażu pracy. I tak, funkcjonariusze pozostający w służbie i mający wysługę powyżej 25 lat będą mogli liczyć na 1,5 tys. zł miesięcznie, a ci o stażu powyżej 28 lat i 6 miesięcy – 2,5 tys. zł miesięcznie.
Wysokie dodatki mają zatrzymać w służbie doświadczonych mundurowych i poprawić sytuację kadrową w formacjach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Służbie Więziennej.
– Otrzymujemy sygnały, że funkcjonariusze z odpowiednim stażem wstrzymują się z przechodzeniem na emeryturę właśnie ze względu na to świadczenie – mówi DGP Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.
Dodatek byłby przyznawany osobom, które uzyskały pozytywną opinię oraz przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne ani dyscyplinarne oraz które nie zostały ukarane karą dyscyplinarną (przed jej zatarciem) ani skazane wyrokiem sądu przez okres roku (od dnia uprawomocnienia się orzeczenia).
To jednak niejedyne zmiany, jakie wprowadza ustawa. Zakłada ona również wzmocnienie ochrony prawnej funkcjonariuszy. Mundurowemu będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Kwota ta nie będzie mogła przekraczać czterokrotności przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy, o którym mowa w ustawach pragmatycznych służb, obowiązującego w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku.
Ustawa realizuje też wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom policji odchodzącym ze służby (sygn. akt K7/15). Zgodnie z nowymi przepisami im i mundurowym ze Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa będzie wypłacany ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku. ©℗
Etap legislacyjny
Ustawa wchodzi w życie 1 października