Projekt ustawy zakładający m.in. wprowadzenie dwustopniowych przedemerytalnych dodatków dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA został rozszerzony również o funkcjonariuszy Służby Więziennej - wynika z komunikatu CIR przesłanego PAP po wtorkowym posiedzeniu rządu.

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych, który rząd przyjął na wtorkowym posiedzeniu, został nieoczekiwanie rozszerzony o funkcjonariuszy podległej resortowi sprawiedliwości Służby Więziennej.

Proponowane przepisy zakładają wprowadzenie m.in. dwustopniowych dodatków motywacyjnych dla funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby zdecydowaliby się pozostać w formacji. Jak wielokrotnie zaznaczało MSWiA, chodzi o to, aby w służbach zatrzymać najlepszych funkcjonariuszy.

Jak podkreślono w komunikacie, funkcjonariusz Policji, SG, SOP, PSP i SW zamiast odejść na emeryturę zdecyduje się pozostać w służbie, uzyska dodatek motywacyjny. Będzie on przyznawany zamiast emerytury: po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Reklama

CIR zaznacza, że w ramach poszczególnych służb dodatek motywacyjny będzie powszechny, zaś świadczenie motywacyjne będzie przysługiwać funkcjonariuszom, którzy uzyskali pozytywną opinię służbową i przeciwko którym nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne.

Przypomniano, że rozwiązanie to stanowi realizację jednego z punktów porozumienia zawartego między MSWiA i MS a związkami zawodowymi służb mundurowych.

Reklama

Zgodnie z propozycją funkcjonariuszowi będzie przysługiwać również zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone.

Funkcjonariuszom Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy - za wiek, staż i trudne warunki służby - wypłacany będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia przysługującego na ostatnio zajmowanym stanowisku.

CIR zaznacza również, że ustawa wprowadzi także przejrzyste zasady i procedury prowadzenia postępowań dyscyplinarnych w Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa.

Zgodnie z projektem funkcjonariusz będzie mógł m.in. wnieść sprzeciw od rozmowy dyscyplinującej oraz złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze dyscyplinarnej.

Projekt zakłada również ujednolicenie przepisów dotyczących wyżywienia formacji mundurowych oraz szczegółowo określa warunki otrzymywania tzw. wyżywienia w naturze, a także wprowadza możliwość przyznawania świadczenia pieniężnego zamiast wyżywienia w naturze.

"Świadczenie pieniężne będzie przyznawane m.in. funkcjonariuszowi za służbę pełnioną na wolnym powietrzu od 1 listopada do 31 marca przez co najmniej 4 godziny dziennie" - zaznaczono w komunikacie.

Projekt wprowadza także rozwiązania dotyczące procedury wprowadzania do użytkowania pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Jak wskazywano w uzasadnieniu do projektu, pojazdy używane, sprowadzane z zagranicy, nie będą poddane obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, lecz opinii technicznej. Zmiany mają wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym m.in. przez OSP.

Projektowane regulacje - według informacji zawartej w komunikacie CIR - miałyby zacząć obowiązywać od 1 sierpnia 2020 r.