Szef MON Mariusz Błaszczak powołał Zespół ds. reformy systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy. Zespół ma też wypracować rozwiązania organizacyjno-prawne dot. kształcenia obcokrajowców w polskich uczelniach wojskowych.

Szef MON zdecydował o powołaniu zespołu, który ma się zająć reformą sytemu kształcenia i doskonalenia zawodowego polskich żołnierzy. Pełna nazwa zespołu to: "Zespołu ds. reformy systemu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w kraju oraz wypracowania rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych".

Decyzją ministra przewodniczącym zespołu został wiceszef resortu Tomasz Zdzikot. W składzie zespołu znajdą się m.in. dyrektor Departamentu Kadr MON (lub osoba przez niego wskazana) oraz zastępca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego właściwy ds. szkolnictwa wojskowego.

Członkami zespołu zostaną przedstawiciele wyznaczeni przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, a także rektorów-komendantów uczelni wojskowych: Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych i Lotniczej Akademii Wojskowej.

W decyzji podpisanej przez Błaszczaka można przeczytać, że celem prac Zespołu jest "dokonanie przeglądu i analizy obowiązujących regulacji prawnych z zakresu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP". Celem jest też wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących realizacji procesu rekrutacji osób do służby kandydackiej w uczelniach wojskowych oraz procesu kształcenia, w tym praktyk i szkolenia specjalistycznego. Chodzi też o "wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy, wypracowanie rozwiązań organizacyjno–prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych".

Zespół ma opracować projekty "koncepcji funkcjonowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych" oraz "koncepcji rozwiązań organizacyjno–prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych". Projekty zostaną przedstawione do zatwierdzenia szefowi MON.