Parlament Europejski w głosowaniu w Brukseli wezwał w czwartek do zlikwidowania różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć. To wspólna rezolucja frakcji Europejskiej Partii Ludowej, Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, Odnowić Europę i Zielonych.

Posłowie wzywają Komisję do przedstawienia ambitnej strategii na rzecz równości płci, w tym środków mających na celu zmniejszenie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

W rezolucji przyjętej w czwartek 493 głosami za, przy 82 głosach przeciw i 79 wstrzymujących się Parlament z zadowoleniem przyjął zobowiązanie nowej przewodniczącej Komisji do uczynienia „równości wynagrodzeń za taką samą pracę” podstawową zasadą nowej europejskiej strategii na rzecz płci.

Posłowie chcą, aby strategia ta obejmowała wiążące przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń i różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, mające zastosowanie zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego, a także oczekują silnej polityki egzekwowania prawa.

Aby zaradzić pierwotnym przyczynom różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, Parlament wzywa państwa członkowskie do inwestowania w usługi edukacji i opieki we wczesnym dzieciństwie, a także w przyjazne dla rodzin rozwiązania w celu zapewnienia równego udziału kobiet w rynku pracy. Biorąc pod uwagę, że różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest ponad dwukrotnie wyższa w przypadku emerytów, posłowie wzywają również do zapewnienia odpowiednich świadczeń dla starszych kobiet, takich jak odpowiednie minimalne emerytury i świadczenia rodzinne.

Posłowie wzywają do większej promocji przedmiotów przedsiębiorczości, nauki, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) oraz edukacji cyfrowej dla dziewcząt od najmłodszych lat, aby zwalczać "istniejące stereotypy edukacyjne i zapewnić kobietom dostęp do rozwijających się i dobrze płatnych sektorów".

Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów wstrzymała się w głosowaniu nad wspólną rezolucją. Jak poinformowała w komunikacie, w pełni ubolewa nad istniejącymi różnicami w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet, które wynoszą około 16 proc. i przyczyniają się do luki emerytalnej sięgającej nawet 40 proc.

"Nie mogliśmy podpisać się pod rezolucją EPL, S&D, Renew i Zielonych, ponieważ zawiera szereg przepisów, które byłyby sprzeczne z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. W szczególności niepokoi nas propozycja wiążących środków dotyczących przejrzystości wynagrodzeń, które wymagałyby od podmiotów gospodarczych ujawnienia władzom publicznym metod oceny pracy. Może to być bardzo uciążliwy wymóg ograniczający swobodę przedsiębiorców w prowadzeniu działalności" - poinformowała grupa EKR.