W 2020 roku wejdzie w życie kilka istotnych zmian dla pracowników.

1. Płaca minimalna

W 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2600 l brutto. Minimalna stawka godzinowa w 2020 roku wyniesie w 2020 roku 17 zł brutto za godzinę.

Przyszłoroczna podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę jest rekordowa. Z pierwszych wyliczeń i propozycji wynikało, że wzrośnie o 200 zł z 2250 zł brutto w 2019 roku. Ostatecznie podwyżka wyniesie 15,6 proc., co oznacza aż 350 zł brutto.

W 2020 roku płaca minimalna stanowić będzie 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Według Ministerstwa Finansów przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w przyszłym roku wyniesie 5227 zł i będzie o 6 proc. wyższe niż przeciętne pensje (prognozowane przez MF) w 2019 roku.

2. Podwyżki dla strefy budżetowej

Kilka grup zawodowych może liczyć w 2020 roku na podwyżki. Wśród nich znajdują się m.in. nauczyciele, pracownicy wymiaru sprawiedliwości i ratownicy medyczni.

Kto jeszcze może liczyć na podwyżkę, przeczytasz tutaj >>>

3. Dodatek stażowy

W 2020 roku zmieni się nie tylko kwota pensji minimalnej, ale także sposób jej wyliczania, co dodatkowo wpłynie na jej podwyższenie.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika wlicza się:
- składniki wynagrodzenia,
- inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (zaliczone do wynagrodzeń osobowych według Głównego Urzędu Statystycznego do wynagrodzeń osobowych).

Obecnie do wyliczenia pensji pracownika nie wlicza się:
- nagrody jubileuszowej,
- odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
- wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
- należności z tytułu podróży służbowej, w tym diety (nie są zaliczane do wynagrodzeń osobowych według GUS),
- dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.
Od 1 stycznia 2020 roku do wyliczenia minimalnego wynagrodzenia nie będzie również wliczać się dodatku za staż pracy.

4. PPK w średnich firmach

Od 1 stycznia 2020 roku w firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników zaczną obowiązywać Pracownicze Plany Kapitałowe.

O składkach na PPK przeczytasz tutaj >>>>>

Do 24 marca firmy w porozumieniu z załogą muszą wybrać instytucję finansową. Pierwsza wpłata musi zostać odprowadzona w terminie czerwiec-lipiec 2020.

5. Co z OFE?

Pod koniec 2019 roku rząd przyjął ustawę likwidującą OFE. W 2020 roku pracownicy muszą pamiętać w związku z tym o jednym ważnym terminie: od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. uczestnicy OFE mają czas na decyzję o przekazaniu funduszy z OFE do ZUS i złożenie stosownej deklaracji. W razie niezłożenia deklaracji w terminie pieniądze z OFE automatycznie trafią do IKE.

O tym, co wybrać, możesz przeczytać tu >>>>

6. Zmiany dla służb mundurowych

Od 1 stycznia 2020 wchodzi w życie kilka istotnych zmian dla pracowników służb mundurowych. Do najważniejszych należą: dwustopniowe przedemerytalne dodatki dla policjantów - nawet do 2,5 tys. zł, kolejne podwyżki o 500 zł brutto, zwiększone stawki żywieniowe.

Zmiany pod znakiem zapytania:

1. Oskładkowanie wszystkich umów

Chodzi o sytuację, w której kolejne umowy nie muszą być są ozusowane jeśli przychód z pierwszej lub kilku wcześniej zawartych łącznie był przynajmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Podobnie wygląda sytuacja, gdy zainteresowany pracuje w jednej firmie na etacie, a w innej dorabia na zleceniu – jeśli w tej pierwszej zarabia co najmniej pensję minimalną, to w drugiej już w ogóle nie płaci ZUS od umowy zlecenia.

Więcej o tym przeczytasz tutaj >>>>>