Minimalne stawki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników naukowych instytutów Polskiej Akademii Nauk przewiduje ustawa nowelizująca akademię, która została wczoraj podpisana przez prezydenta.
Nowe przepisy mają skończyć z nierównym traktowaniem pracowników naukowych PAN i ich kolegów i koleżanek ze szkół wyższych w kwestii wynagrodzeń.
W jaki sposób? Minimalne wynagrodzenie pracowników naukowych zatrudnionych w instytutach PAN ma być określone analogicznie jak w przepisach dotyczących wynagrodzeń nauczycieli akademickich. Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) pensje tych ostatnich odnoszą się do minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora na uczelni publicznej. O kwocie bazowej decyduje minister nauki i szkolnictwa wyższego w drodze rozporządzenia.
Podobny mechanizm będzie teraz dotyczył naukowców z PAN. I tak, po wejściu w życie nowych przepisów miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w instytucie PAN dla pracownika naukowego nie może być niższe niż 50 proc. wynagrodzenia profesora (kwoty bazowej określanej na potrzeby wynagrodzeń nauczycieli akademickich). W przypadku profesora tytularnego b.ędzie to nie mniej nie mniej niż 100 proc. kwoty bazowej (6410 zł), dla profesora instytutu – nie mniej niż 83 proc. (5320 zł), a dla adiunkta – nie mniej niż 73 proc. (4679 zł).
Doktor Anna Muszewska z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk wskazuje, że to zmiana wyczekiwana przez środowisko naukowe.
Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych PAN dr hab. Karol Palka podkreśla jednak, że kwestia sztywnych minimów pensji w instytutach nadal wymaga uwagi, bo w wielu z nich pieniądze na pensje stanowią dużą część subwencji. To usztywnia strukturę wydatków i może powodować problemy w zarządzaniu instytutami.
– W ubiegłym roku resort nauki dopłacił instytutom brakujące kwoty, ale nie wiadomo, czy zrobi to w kolejnych latach – dodaje.
Ustawa wprowadza także przepis, zgodnie z którym wykonywanie obowiązków pracownika naukowego stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231). Ma to pozwolić na zastosowanie 50-proc. kosztów uzyskania przychodów do całości wynagrodzenia naukowca z PAN.
– Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (weszła w życie w październiku ub.r.) wprowadziła na uczelniach stanowiska czysto badawcze, co powodowało, że nierówności nie były uzasadnione. Teraz będzie łatwiej przekonać urzędy skarbowe, że praca naukowa jest pracą twórczą – mówi dr hab. Karol Palka.
Etap legislacyjny
Ustawa podpisana przez prezydenta