Skarbnik może upoważnić swojego zastępcę do wykonania czynności, które zostały mu powierzone na mocy ustawy – uznała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.
Wpłynęło do niej pytanie wójta dotyczące dopuszczalności złożenia kontrasygnaty na umowie kredytowej przez osobę upoważnioną przez skarbnika, a nie jego samego.
RIO przypomniała, że zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego określonymi w przepisach ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 509) oświadczenie woli w imieniu gminy (w zakresie zarządzania jej majątkiem) składa wójt lub jego zastępca. Natomiast gdy czynność prawna może spowodować zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych, wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.
RIO uznała, że w tej sprawie ma jednak zastosowanie art. 262 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), który jest przepisem szczególnym wobec powyższych regulacji. Zgodnie z tym artykułem dla ważności wskazanych w nim czynności, w tym dla zawierania umów kredytu, konieczna jest kontrasygnata skarbnika. Zdaniem RIO przepis ten nie przesądza o tym, że skarbnik nie może udzielić swojemu zastępcy ważnego upoważnienia do dokonania zastrzeżonych dla niego ustawowo czynności prawnych. Wprost przeciwnie, zatrudnienie zastępcy skarbnika ma bowiem zapewnić zachowanie ciągłości pracy urzędu oraz zagwarantować jego sprawne funkcjonowanie.
Wyjaśnienia RIO w Gdańsku z 28 października 2019 r. (RP 0441/139/45//1/2019)