Ławnicy sądowi dysponują tymi samymi prawami przy rozstrzyganiu spraw co sędzia czy asesorzy sądowi. Za wykonywanie swoich obowiązków otrzymują rekompensatę w wysokości 2,64 proc. podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego.

Kim jest ławnik sądowy?

Ławnicy sądowi są niezawodowymi członkami sądu orzekającego, którzy przy rozstrzyganiu spraw mają równe prawa z sędziami oraz asesorami sądowymi. W zakresie orzekania pozostają niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Kandydatów do sprawowania tej funkcji wybierają rady gmin w głosowaniu tajnym.

Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać ławnikiem?

Ławnikiem może zostać osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła 30 lat,
 • jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczyła 70 lat,
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.Kto nie może zostać ławnikiem?

Ławnikami nie mogą natomiast być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Ile zarabia ławnik sądowy?

Ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie, czyli za udział w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnictwo w naradzie nad wyrokiem, sporządzenie uzasadnienia lub uczestnictwo w posiedzeniu rady ławniczej, której jest członkiem. Za jeden dzień pełnienia swoich obowiązków otrzymuje zapłatę w wysokości 2,64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, to jest 119,36 zł. Ławnikom przysługuje także ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu środkami komunikacji miejscowej w wysokości 0,25% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, co stanowi 11,30 zł. Ławnicy zamieszkali poza siedzibą sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu oraz noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów, to jest na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Warto przy tym zaznaczyć, iż ławnik sądowy może zostać wyznaczony do udziału w maksymalnie dwunastu rozprawach w ciągu roku. Liczba ta może zostać zwiększona tylko z ważnych przyczyn. Niemożliwe jest przy tym sprawowanie funkcji ławnika jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.