Pracodawca nie może dowolnie wybierać pracowników, których zatrudni po przejęciu innej firmy pod nadzorem sądu. Prawa i obowiązki zbywającego wynikające ze stosunku pracy istniejącego w momencie transferu przedsiębiorstwa przechodzą na przejmującego. Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 maja 2019 r.
Sprawa dotyczyła pracownicy z Belgii, która od 1992 r. była zatrudniona w spółce Echo. Firma miała problemy ekonomiczne i sąd gospodarczy zgodził się na zmianę jej właściciela w trybie zgody na przejęcie pod nadzorem sądu. Upoważniono pełnomocników sądowych do przekazania majątku spółki firmie Prefaco, która zaoferowała przejęcie 164 pracowników Echo (ok. 2/3 załogi). Wspomniana wcześniej pracownica nie znalazła się w tej grupie i skierowano do niej pismo informujące, że jej umowa została rozwiązana. Podwładna uznała, że samo przejęcie nie uzasadnia jej zwolnienia i wezwała Prefaco do dalszego zatrudnienia. Spółka odmówiła i sprawa trafiła do sądu, który uznał żądania pracownicy za bezzasadne. Kobieta odwołała się do sądu apelacyjnego, a ten powziął wątpliwości, czy przejęcie pod nadzorem sądu rzeczywiście wyłącza stosowanie ochronnych przepisów dyrektywy z 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (Dz.U. z 2001 r., L 82).
TSUE przypomniał, że zgodnie z art. 3 i 4 wspomnianej dyrektywy prawa i obowiązki zbywającego wynikające ze stosunku pracy istniejącego w chwili przejęcia przechodzą na przejmującego. Sam transfer firmy nie może stanowić podstawy do zwolnienia. Wyjątek od tych zasad przewiduje art. 5 dyrektywy. Jeżeli państwa członkowskie UE nie ustalą inaczej, to art. 3 i 4 nie mają zastosowania do przejęć, gdy wobec zbywającego prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub inne podobne postępowanie wszczęte w celu likwidacji aktywów zbywającego i gdy znajduje się ono pod nadzorem organu publicznego.
Zdaniem Trybunału w omawianej sprawie wyjątek ten nie może być zastosowany. Przejęcie pod nadzorem sądu nie jest bowiem postępowaniem upadłościowym. Jest ono wdrażane w celu zachowania w całości lub w części spółki lub jej działalności (w tym przypadku firmy Echo). Dlatego w rozpatrywanej sprawie wciąż mają zastosowanie art. 3 i 4 dyrektywy, co oznacza, że samo przejęcie przedsiębiorstwa nie stanowiło podstawy do zwolnienia pracowników przez przejmującego (zakończenie zatrudnienia było możliwe, ale z powodów ekonomicznych, technicznych lub organizacyjnych).

orzecznictwo

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 maja 2019 r. (w sprawie C 509/17). www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia