Najwięcej pozwoleń udzielono na pobyt czasowy, czyli maksymalnie do trzech lat – 7,8 tys. oraz na pobyt stały – 2,3 tys.

Cudzoziemcy najczęściej wybierają województwo mazowieckie, małopolskie i dolnośląskie. Zdecydowana większość chce podjąć w Polsce pracę – tego dotyczyło 72 proc. wniosków składanych w urzędach. 10 proc. formularzy było związanych ze sprawami rodzinnymi, a 7 proc. z rozpoczęciem lub kontynuacją studiów.