Zasady obliczania finansowej rekompensaty za niewykorzystane dni wolne dla funkcjonariusza policji są niezgodne z prawem.
Tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny (TK), który rozpatrywał wczoraj wniosek skierowany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów (NSZZP). Dotyczył on art. 115a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm.). Zgodnie z nim ekwiwalent pieniężny za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego oraz za każde rozpoczęte osiem godzin niewykorzystanego czasu wolnego ustala się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego (wraz ze stałymi dodatkami), należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Związkowcy wskazywali, że taki sposób ustalania rekompensaty różni się od rozwiązań przyjętych w tym zakresie dla pozostałych służb mundurowych. Na przykład dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ekwiwalent stanowi 1/22 części wynagrodzenia, a dla zatrudnionych w służbie więziennej 1/21.
Zdaniem NSZZP art. 115a narusza tym samym konstytucyjną zasadę równości, bo specyfika pracy policjantów nie różni się tak bardzo od tej wykonywanej przez pozostałych funkcjonariuszy, aby uzasadniało to przyjęcie mniej korzystnych dla nich zasad. Argumentowali, że za każdy dzień niewykorzystywanego urlopu należy im się 73 proc. dziennego uposażenia, czego nie można uznać za pełną rekompensatę straty poniesionej w wyniku tego, że nie skorzystali z wolnego przed zakończeniem stosunku pracy.
Trybunał uznał zarzuty wobec art. 115a ustawy o policji za zasadne i orzekł, że narusza on art. 66 ust. 2 konstytucji, który gwarantuje pracownikom prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Stanisław Rymar, sędzia sprawozdawca, w ustnym uzasadnieniu do wyroku podkreślał, że celem ekwiwalentu jest zrekompensowanie policjantowi faktycznej niemożliwości skorzystania z należnego wolnego i dlatego powinien on odpowiadać wartości tego świadczenia w naturze.
– Określony w art. 115a sposób obliczania ekwiwalentu powoduje, że policjanci otrzymują ok. 73 proc. dziennego uposażenia, czego w ocenie trybunału nie można nazwać rekompensatą ekwiwalentną – dodał.

ORZECZNICTWO

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r., sygn. akt K 7/15.