Pracodawca wyznaczył jedną palarnię dla pracowników palących papierosy tradycyjne i elektroniczne. Czy jego działanie jest zgodne z prawem?W pomieszczeniach zakładów pracy zabronione jest palenie nie tylko wyrobów tytoniowych, lecz także papierosów elektronicznych. Właściciel lub zarządzający danym obiektem może jednak wyznaczyć palarnię, a więc pomieszczenie wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, odpowiednio oznaczone, które będzie służyć wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych. Musi ono być zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy, para z papierosów elektronicznych lub substancje uwalniane za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego nie przenikały do innych pomieszczeń. Takiej możliwości nie ma jednak m.in. w obiektach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne czy w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty (szkoły, przedszkola), na terenie takich placówek palenie tytoniu jest bowiem bezwzględnie zakazane.
Przepisy nie przewidują obowiązku rozdzielenia palarni dla osób palących tradycyjne wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby tytoniowe i papierosy elektroniczne. Dopuszczalne jest więc urządzenie jednej palarni.
Nie ma też przeciwwskazań, aby podmiot faktycznie władający danym terenem (właściciel, użytkownik lub zarządca) wprowadził na nim całkowity zakaz palenia nie tylko wyrobów tytoniowych, lecz także np. papierosów elektronicznych. Żaden przepis mu tego nie zabrania. Co ważne, zakaz ten może dotyczyć zarówno obiektów budowlanych, przestrzeni otwartej, jak i pojazdów, które znajdują się na danym terenie. Podmiot, który go wprowadza, powinien jednak umieścić w widocznym miejscu (miejscach) stosowną informację słowną i graficzną.
Podstawa prawna
Art. 2 pkt 15, art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 5a ust. 3 ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 957 ze zm.).