Kobieta w ciąży powikłanej może złożyć wniosek o elastyczny czas pracy, a pracodawca nie może jej odmówić.

Nowe przepisy mają ułatwić rodzicom łączenie obowiązków zawodowych z opieką nad niepełnosprawnymi podopiecznymi. Wprowadziła je ustawa z 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1076).

Ustawa wprowadza zmiany w kodeksie pracy, zgodnie z którymi z telepracy będą mogli skorzystać rodzice dziecka :

  • posiadającego zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - dokument ten potwierdza występowanie u dziecka ciężkiego nieodwracalnego upośledzenia albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie jego rozwoju lub w trakcie porodu;
  • dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Jeśli taki pracownik złoży wniosek o telepracę (w postaci papierowej lub elektronicznej), nie będzie wtedy obowiązywać zawarte u pracodawcy porozumienie określające warunki stosowania telepracy czy też zapisy regulaminu pracy w tej sprawie.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych zyskali także możliwość skorzystania z elastycznego czasu pracy, czyli mogą wykonywać swoje obowiązki w przerywanym, ruchomym lub indywidualnym czasie pracy. Dokładnie mają do nich prawo te same osoby, które mogą skorzystać z telepracy, ponadto na elastyczny czas pracy mogą przejść rodzice dziecka w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej z tej opcji może skorzystać także małżonek rodzica.

Zarówno w przypadku telepracy, jak i elastycznego czasu pracy pracodawca nie może odmówić uwzględnienia wniosku pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy pracodawca musi poinformować pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej.