Pożyczanie pieniędzy pracownikom przez pracodawców jest jak najbardziej dopuszczalne. Jednak w zależności od stosowanych w zakładzie pracy rozwiązań może być bardziej lub mniej kłopotliwe. Nie ulega wątpliwości, że może to być sposób na związanie pracownika z pracodawcą.
W zależności od firmy oraz od tego, czy w zakładzie pracy istnieją związki zawodowe, źródła pożyczek mogą być różne. Jeśli u pracodawcy są organizacje związkowe, może działać pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa, a jeśli nie – pożyczki mogą być przyznawane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nie ma też przeszkód, aby pracodawca udzielał pracownikom pożyczek ze środków obrotowych firmy. Oczywiście w zależności od źródła różne będą również zasady udzielania pożyczek. W niniejszym opracowaniu przyjrzymy się sposobom ich finansowania, dokumentacją, opodatkowaniem oraz innymi aspektami z tym związanymi.
Art. 720 kodeksu cywilnego