Nowy sekretarz gminy ma wątpliwości, czy wszystkim pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zastanawia się, czy może samodzielnie określać zasady jego przyznawania, czy też wynikają one bezpośrednio z ustawy?
Bartosz Bator, adwokat z kancelarii adwokackiej BBP:
Podstawą prawną do wyliczania trzynastej pensji dla urzędników jest ustawa z 12 listopada 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1948). Trzynastkę dostają zawsze urzędnicy, natomiast pracownicy innych podmiotów, w tym firm prywatnych, tylko wtedy, gdy jest to zapisane w regulaminie wynagrodzeń, czyli zależy to od woli pracodawcy.
Przez określenie „pracownicy jednostek sfery budżetowej” rozumie się pracowników państwowych jednostek sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy; zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych. Urzędnik nabywa prawo do trzynastki w pełnej wysokości po przepracowaniu w danym urzędzie całego roku kalendarzowego. Jeśli nie osiągnął tego okresu, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem że wynosi on co najmniej 6 miesięcy. Z kolei traci do niej prawo w przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni, stawienia się do pracy lub przebywania w stanie nietrzeźwości, wymierzenia mu kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Trzynastka wynosi 8,5 proc. sumy wynagrodzenia za pracę w ciągu roku, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.