Czy członek korpusu służby cywilnej zajmujący wyższe stanowisko może bez żadnych ograniczeń prowadzić kampanię samorządową i ubiegać się o posadę samorządowca?
Nie. Ograniczenia w tym zakresie są bardzo duże. Nie jest jednak tak, że urzędnik nie może w ogóle startować w wyborach czy to ogólnokrajowych, czy samorządowych. Sposób jego uczestnictwa w nich podlega pewnym odrębnym regułom czy też ograniczeniom. Zarówno w trakcie samego starania się o wybór, jak i po uzyskaniu pozytywnego wyniku wyborczego. Kwestie uczestnictwa we wszelkiego rodzaju aktywnościach politycznych urzędników reguluje ustawa o służbie cywilnej.
Co prawda w art. 153 konstytucji zapisano, że korpus służby cywilnej działa w celu zapewnienia bezstronnego, politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa. Ale jest jeszcze art. 54 konstytucji, który zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów. Członkowi korpusu służby cywilnej nie wolno uczestniczyć w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej normalne funkcjonowanie urzędu. Z kolei w kontekście wyborów samorządowych nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Zatem zakaz mówi o tym, co po wyborach, czyli po pozytywnym wyniku wyborczym, a nie formułuje zakazu kandydowania. Kandydować zatem można. Nie ma też zakazu łączenia funkcji urzędnika z byciem posłem lub senatorem. Na pewno jednak urzędnik służby cywilnej nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani uczestniczenia w nich. Jednak samo kandydowanie z listy określonej partii politycznej nie jest zakazane, nie może być bowiem utożsamiane z manifestowaniem poglądów. Jeżeli ustawodawca chciałby pozbawić biernego prawa wyborczego członków korpusu służby cywilnej, to uregulowałby tę kwestię jednoznacznie. Członek korpusu służby cywilnej nie został pozbawiony prawa wyborczego. Nie ma innej drogi uzyskania mandatu jak tylko start w wyborach. Skoro zatem ustawodawca dopuszcza, że członek korpusu służby cywilnej może uzyskać mandat poselski lub senatorski, a także radnego, to dopuszcza również pośrednio fakt, że bierze on udział w kampanii wyborczej.