Więcej osób będzie uprawnionych do wypłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wczoraj w Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie.
– Projekt umożliwi m.in. wsparcie pracowników w razie faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę – wskazywał Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Chodzi o wypłaty z FGŚP np. dla pracowników firm porzuconych przez właścicieli (a więc osoby pozbawione pracy, pensji i innych świadczeń, ale formalnie wciąż zatrudnione w przedsiębiorstwie). Nowelizacja doprecyzowuje pojęcie faktycznego zaprzestania działalności przez pracodawcę. Zgodnie z nowymi przepisami sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy w okresie trwającym dłużej niż dwa miesiące pracodawca nie prowadził działalności gospodarczej oraz nie uzyskiwał z tego tytułu przychodów (z wyłączeniem zawieszenia wykonywania działalności), nie przebywał w siedzibie albo w miejscach wykonywania działalności (pomimo wpisu we właściwych rejestrach) i nie realizował wobec pracowników, ZUS oraz urzędów skarbowych obowiązków związanych z zatrudnieniem (m.in. nie wypłacał wynagrodzeń, nie odprowadzał składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy). Takie rozwiązanie oznacza, że „faktyczne zaprzestanie działalności” będzie miało szersze znaczenie niż „zaprzestanie działalności gospodarczej” (a więc częściej będzie można ubiegać się o zaliczki z FGŚP na poczet zaległych świadczeń).
– Projekt zakłada też, że ze środków FGŚP będzie możliwa wypłata ekwiwalentu za urlop nie tylko przysługujący w roku ustania stosunku pracy, ale też z roku poprzedniego. Jednocześnie wydłużone zostaną okresy referencyjne, co z kolei oznacza, że więcej osób będzie mogło ubiegać się o środki z funduszu – tłumaczył wiceminister Szwed.
W trakcie pierwszego czytania posłowie nie zgłosili żadnych poprawek do omawianych propozycji.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy po I czytaniu w Sejmie