Wśród zaproszonych panelistów znaleźli się m.in. prof. Monika Gładoch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), prof. Monika Tomaszewska (Uniwersytet Gdański) oraz prof. Monika Latos-Miłkowska (Uniwersytet Warszawski).

Dyskusja będzie dotyczyć zarówno uprawnień rodzicielskich przewidzianych w prawie pracy (urlopy dla opiekunów, ograniczenia przewidziane w przepisach o czasie pracy, ochrona przed zwolnieniem) jak i rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy poszczególnych paneli zwrócą także uwagę m.in. na świadczenia dla rodziców z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasadę niedyskryminacji opiekunów (w świetle ochronnych przepisów k.p.).

Nie zabraknie też opinii w zakresie godzenia obowiązków zawodowych z rodzicielskimi i wpływu tych ostatnich na jakość świadczonej pracy (zagadnienia związane ze stresem zawodowym). Jednocześnie paneliści będą starali się dostrzec wyzwania legislacyjne jakie wiążą się z prowadzeniem skutecznej polityki prorodzinnej.

Konferencja odbędzie się 6 czerwca w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.