Sejm przychylił się w piątek do większości poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, w tym do przesunięcia terminu wejścia przepisów w życie na 1 stycznia 2023 r. Nowela wdraża do polskiego prawa dyrektywy unijne.

W piątkowym głosowaniu posłowie przyjęli większość poprawek redakcyjnych i legislacyjnych zaproponowanych przez Senat. Ponadto Sejm przychylił się do przesunięcia terminu wejścia przepisów w życie na 1 stycznia 2023 r. - pierwotnie miało to nastąpić w 14 dni po ogłoszeniu noweli.

Poparcie posłów zyskała też poprawka izby wyższej doprecyzowująca kwestię zgodności towaru z umową. Zgodnie z nią towar ma być dostarczany do konsumenta wraz z opakowaniem.

Ustawa o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo prywatne międzynarodowe wdraża do polskiego prawa unijną dyrektywę cyfrową w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych oraz dyrektywę towarową. Dyrektywy weszły w życie 11 czerwca 2019 r., a państwa członkowskie były zobowiązane do ich implementacji do 1 lipca 2021 r., z mocą od 1 stycznia 2022 r.

Nowelizacja ma poprawić sytuację konsumentów przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz umów sprzedaży zawartych między sprzedawcą a konsumentem. Wydłuża m.in. z 2 do 6 lat okres dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

Obie implementowane dyrektywy – cyfrowa i towarowa - mają się przyczynić do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w UE i zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów. Chodzi o ustanowienie wspólnych przepisów dotyczących niektórych wymagań co do umów zawartych między przedsiębiorcami a konsumentami o dostarczanie treści cyfrowych lub usług cyfrowych, w tym przepisów dotyczących zgodności towarów z umową, środków ochrony prawnej przysługujących w przypadku braku takiej zgodności, sposobów korzystania z tych środków oraz gwarancji handlowych.

Zaznaczono, że państwa członkowskie nie mogą przyjmować ani utrzymywać regulacji odmiennych od tych przyjętych w dyrektywach, w tym ustanawiać wyższego poziomu ochrony konsumentów. (PAP)

kmz/ mk/ pif/ skr/