Czas, by Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie, czy zasady współżycia społecznego mogą uzasadniać pominięcie skutku przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy – uważa prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich.
Stanowisko takie zawarła w najnowszym wniosku o podjęcie uchwały wyjaśniającej, skierowanym do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Pismo dotyczy rozstrzygnięcia wątpliwości pojawiających się w związku z wykładnią art. 5 i art. 568 par. 1 kodeksu cywilnego.
Zgodnie art. 5 k.c. nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony takie działanie lub zaniechanie uprawnionego, które jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub zasadami współżycia społecznego.