Podatnicy o niewielkich dochodach oraz ci wychowujący dzieci muszą zwrócić uwagę na nowy druk dotyczący ulgi prorodzinnej. A ten, kto sprzedał mieszkanie, tak jak dotychczas wykaże przychód ze zbycia nieruchomości.

Ulga internetowa (formularz PIT-36, PIT-37 oraz załącznik PIT/O)

Wydatki z tytułu użytkowania sieci internetowej poniesione przez podatnika w roku podatkowym mogą być odliczone od jego dochodu. Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Odliczone mogą być kwoty faktycznie zapłacone, ale nie wyższe niż 760 zł w skali roku. Dowodem poniesienia wydatku są faktury czy rachunki.

Odliczone mogą być wydatki na użytkowanie internetu. Dochodu nie pomniejszają wydatki poniesione na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci internetowej.

Na co zwrócić uwagę

Z ulgi może skorzystać podatnik, który w 2014 r. poniósł wydatki z tytułu używania internetu, ale w poprzednich latach nie rozliczał ulgi albo korzystał z niej dotychczas tylko raz przy rozliczeniu za 2013 r.

Odliczone mogą być wydatki związane z użytkowaniem internetu niezależnie od miejsca, w którym podatnik z niego korzystał (ulga obejmuje wydatki na stałe łącze zainstalowane w mieszkaniu, internet bezprzewodowy, również ten dostępny w telefonie komórkowym, a także opłaty za korzystanie z sieci w kawiarence internetowej).

Ulga rehabilitacyjna (formularz PIT-36, PIT-37, załącznik PIT/O)

Odliczeniu podlegają wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. W ramach ulgi należy wyróżnić wydatki limitowe oraz nielimitowane.

Ulgę odlicza się od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Ulgę rozlicza się na formularzu PIT/O, który dołącza się do rocznego zeznania podatkowego PIT-36, PIT-37.

Na co zwrócić uwagę

A. Wydatki limitowane poniesione m.in. na:

● używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł,

● leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo. W tym wypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

B. Wydatki nielimitowane poniesione m.in. na:

● adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

● przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

● zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,

● odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne (a także odpłatny przejazd do tych miejsc pobytu środkami transportu publicznego),

● opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

● kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia (oraz odpłatny przejazd środkami transportu publicznego na te kolonie i obozy),

● odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej karetką transportu sanitarnego, przewóz osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 również innymi środkami transportu sanitarnego niż karetka.

Wpłaty na IKZE (odliczenie w PIT-36, PIT-36L, PIT-37).

Podatnicy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu) wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) dokonane w ciągu danego roku podatkowego. W 2014 r. roczny limit wpłat na IKZE wynosił 4495,20 zł.