Oświadczenie o stosowaniu miesięcznego pomniejszenia podatku podatnik może złożyć nie więcej niż trzem płatnikom. W tym dotyczy to również sytuacji, gdy podatnik uzyskuje od tego samego podmiotu przychody z różnych tytułów, np. ma zawartą umowę o pracę i jednocześnie umowę zlecenia.

Złożenie oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia podatku jest możliwe w przypadku podatnika uzyskującego w danym miesiącu przychody od więcej niż jednego płatnika, jeżeli:

■ łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) oraz

■ w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek, w tym również gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym (jeżeli przewiduje, że uzyskane przez niego dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych – według skali podatkowej, nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 30 000 zł).

W oświadczeniu podatnik wskazuje, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą pełne miesięczne pomniejszenie (300 zł) lub jego część (150 zł lub 100 zł). Jak już wspomniano, w przypadku gdy podatnik uzyskuje od tego samego płatnika przychody z różnych tytułów, płatnik stosuje do tych przychodów oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia. Jednak łączna kwota pomniejszenia zastosowana w tym miesiącu przez tego płatnika nie może przekroczyć kwoty wskazanej w oświadczeniu i nie może być łącznie wyższa niż 300 zł.

Więcej na ten temat znajdziesz w publikacji: „Nowe obowiązki płatników PIT i ZUS w 2023 r.”. Książka z serwisem online