Pieniądze ze sprzedaży mieszkania są zwolnione z PIT, nawet gdy zostały wydane w ciągu dwóch lat na budowę domu należącego do majątku odrębnego współmałżonka. Ważne, by ostatecznie oboje stali się jego właścicielami.
Sprawa rozpatrywana przez WSA w Krakowie dotyczyła podatniczki, która w 2010 r. sprzedała mieszkanie. Było to jeszcze przed upływem pięciu lat od jego nabycia. Podatniczka, żeby nie zapłacić podatku dochodowego, zobowiązała się do przeznaczenia w ciągu dwóch lat przychodu ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe.
Rok później jej narzeczony kupił działkę i dostał pozwolenie na budowę domu jedno- rodzinnego. W tym samym roku narzeczeni wzięli ślub. Podatniczka przeznaczyła pieniądze ze sprzedaży mieszkania na zakup materiałów budowlanych do budowy domu.
W 2014 r. małżonkowie zawarli przed notariuszem umowę rozszerzającą wspólność majątkową oraz doprowadzili do zmiany pozwolenia na budowę. W ten sposób podatniczka stała się współinwestorem budowy domu.
W tym samym roku jednak urząd zażądał od niej podatku. Uznał, że pieniądze ze sprzedaży mieszkania wydała na budowę domu, który nie jest jej własnością, a więc nie były to jej własne cele mieszkaniowe.
Podatniczka tłumaczyła w odwołaniu, że przeznaczyła je na realizację budowy domu, który ostatecznie wszedł do majątku wspólnego. Podkreślała też, że w 2014 r. stała się współinwestorem. Dyrektor izby skarbowej uznał jednak, że zdarzenia te nie miały znaczenia, bo nastąpiły w 2014 r., a więc po upływie dwuletniego terminu od sprzedaży mieszkania.
WSA w Krakowie uchylił tę decyzję. Wyjaśnił, że art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT nie wymaga, aby prawo do lokalu czy budynku zostało nabyte w terminie dwóch lat. Warunkiem jest to, aby przeniesienie własności nastąpiło przed przedawnieniem zobowiązania podatkowego za rok, w którym podatnik uzyskał dochody ze zbycia nieruchomości – orzekł.
Sąd wziął pod uwagę to, że podatniczka realizowała cel polegający na wspólnej z mężem inwestycji budowy domu. W ostateczności nabyła własność działki wraz z domem, na którego budowę wydała pieniądze ze sprzedaży mieszkania. Nie ma znaczenia fakt, że rozszerzenie wspólności ustawowej nastąpiło dopiero w 2014 r., skoro wszystkie wydatki na budowę podatniczka poniosła w okresie dwóch lat od sprzedaży mieszkania.
WSA wyjaśnił, że jeśli małżonkowie wspólnie podejmują inwestycje, które mają zaspokoić ich własne potrzeby mieszkaniowe, choćby na gruncie bądź w budynku stanowiącym majątek odrębny jednego z nich, to nie można im odmówić prawa do ulgi.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Krakowie z 10 marca 2015 r., sygn.akt I SA/Kr 1655/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia