Spór między żołnierzem a organami podatkowymi dotyczył art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o PIT. Zwalnia on z podatku kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, finansowane ze środków bud- żetu państwa.
Organy podatkowe odmówiły żołnierzowi tej preferencji. Twierdziły, że z żadnych przepisów nie wynika, by Wojskowa Agencja Mieszkaniowa była agencją rządową. Natomiast agencją wykonawczą stała się dopiero od 1 stycznia 2012 r. Dlatego nie można było zastosować tego zwolnienia dla kwot wypłaconych wcześniej.
Organy argumentowały także, że katalog zwolnień dla żołnierzy jest w ustawie o PIT zamknięty i dotyczy wyłącznie odpraw mieszkaniowych (art. 21 ust. 1 pkt 49) oraz kwot wypłacanych na pokrycie kosztów zakwaterowania (art. 52c).
Żołnierz nie zgodził się z tymi decyzjami i wniósł skargę do sądu. Argumentował, że wprawdzie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa stała się agencją wykonawczą od 1 stycznia 2012 r., ale zakres jej zadań się nie zmienił.
WSA uchylił zaskarżone decyzje. Stwierdził, że w tym wypadku zostały spełnione dwa warunki pozwalające uznać dodatek mieszkaniowy za kwotę wolną od podatku. Po pierwsze, środki zostały wypłacone przez agencję wykonawczą. Po drugie, pochodziły z budżetu państwa.
Sąd dodał, że ustawa o PIT nie zawiera zamkniętego katalogu zwolnień podatkowych dla żołnierzy i dlatego może mieć do nich zastosowanie również art. 21 ust. 1 pkt 47c.
Jeszcze w tym roku problem świadczeń mieszkaniowych dla żołnierzy ma zostać definitywnie rozwiązany. Zostaną one zwolnione z daniny na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 49 lit. b ustawy o PIT. Projekt ustawy, która to przewiduje, czeka już na ostateczne przyjęcie przez Sejm. Przepis wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu nowelizacji.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 30 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 486/14