Lepiej nie wypełniać deklaracji PIT za 2013 r. na podstawie samodzielnie ustalonych dochodów. Wystarczy poprosić pracodawcę, aby sporządził i przekazał nam informację PIT-11 szybciej niż 28 lutego.

Czy możliwe jest złożenie zeznania bez PIT-11

Mam wszystkie RMUA, odcinki pensji, wiem, ile co miesiąc wpływało na konto i ile zarobiłam na umowę o dzieło. Czy mogę samodzielnie na tej podstawie wypełnić zeznanie podatkowe?
Przynajmniej teoretycznie. W praktyce należy odradzać taki pomysł, bo w tak sporządzone rozliczenie może wkraść się błąd. Każda zaś pomyłka, choćby niewielka, oznacza konieczność dokonania korekty zeznania podatkowego, ewentualnej dopłaty podatku wraz z odsetkami (jeśli błąd odkryjemy dopiero po 30 kwietnia 2014 r.) i tłumaczenia się urzędowi z powodów, dla których zeznanie jest poprawiane.
Co innego, gdybyśmy w ogóle nie otrzymali PIT-11, czyli informacji o uzyskanych dochodach, bo płatnik jej nie wysłał (albo wysłał pod niewłaściwy adres), albo gdybyśmy np. z powodu wyjazdu nie odebrali listu poleconego z poczty. Wtedy warto przede wszystkim skontaktować się z pracodawcą (zleceniodawcą) i sprawdzić, czy informacja została wysłana, oraz poprosić o wydanie oryginału lub wystawienie duplikatu.
Jeśli mimo wszystko nie uda się uzyskać PIT-11, wówczas nie pozostaje nam nic innego, jak samodzielne wypełnić zeznanie roczne na podstawie znanych nam danych i złożyć go do urzędu skarbowego w ustawowym terminie, czyli do 30 kwietnia. Niedochowanie tego terminu, podobnie zresztą jak podanie w zeznaniu nieprawdziwych informacji, przez co mogło dojść do uszczuplenia należności podatkowej, jest zagrożone karą za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. W sytuacji, gdy nie udało się wyegzekwować PIT-11 od pracodawcy, warto do zeznania dołączyć pismo, w którym wyjaśnimy powody ewentualnego błędu i wskażemy trudności w sporządzeniu rozliczenia w związku z nieprzekazaniem przez płatnika informacji.
Gdyby już po samodzielnym rozliczeniu podatku dotarł do nas PIT-11 i okazało się, że jednak się pomyliliśmy w samodzielnym rozliczeniu, wówczas należy złożyć korektę. Trzeba do niej dołączyć pisemne wyjaśnienie przyczyn poprawek.
Podstawa prawna
Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Art. 54 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.).

Czy można wypełnić zeznanie za podatnika

Nie mam głowy do rozliczania PIT. Do tej pory robił to za mnie mąż, ja się tylko podpisywałam pod wspólnym rozliczeniem. Mąż jednak zmarł w tym roku, a ja obawiam się, że nie poradzę sobie z szybkim wypełnieniem formularza. Nigdy tego nie robiłam i boję się, że popełnię błędy. Czy może mnie ktoś w tym wyręczyć?
Nie ma przeszkód, aby zeznanie pomogła podatniczce wypełnić inna osoba z rodziny. W takiej sytuacji trzeba jednak pamiętać, że odpowiedzialność za ewentualne błędy w rozliczeniu ponosi sam podatnik. W praktyce to czytelniczka będzie więc musiała tłumaczyć się urzędowi skarbowemu z popełnionego błędu, jeśli taki by się w zeznaniu pojawił, i to ona będzie też musiała dopłacić ewentualny podatek z odsetkami, gdyby się okazało, że pomyłka była na niekorzyść Skarbu Państwa.
Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, który wypełni PIT. Może to być np. doradca podatkowy. W ramach czynności doradztwa podatkowego, do których jest on uprawniony, mieści się m.in. sporządzanie – w imieniu i na rzecz podatników, ale także płatników i inkasentów – zeznań i deklaracji podatkowych. Może też udzielać pomocy w tym zakresie.
Ordynacja podatkowa dopuszcza również możliwość ustanowienia pełnomocnika do podpisywania deklaracji. Nie ma więc przeszkód, aby doradca podatkowy nie tylko wypełnił zeznanie podatkowe czytelniczki, ale także je podpisał i złożył w urzędzie skarbowym.
Podstawa prawna
Art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213).
Art. 80a par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

Czy pomocna jest informacja od pracodawcy

Chciałbym jak najszybciej rozliczyć się z urzędem skarbowym. Czy są jakieś dokumenty, które koniecznie muszę posiadać?
Podstawowym dokumentem jest informacja o wysokości osiągniętego dochodu, czyli druk PIT-11. Pracodawca ma obowiązek go wystawić podatnikowi będącemu jego pracownikiem dopiero po zakończeniu roku. Tak stanowi art. 39 ust. 1 ustawy o PIT. Podatnik (pracownik) i właściwy urząd skarbowy mają otrzymać tę informację do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Tak więc czytelnik powinien dostać informację o dochodach za 2013 r. do 28 lutego 2014 r.
Także przedsiębiorcy, którzy zawierają umowy–zlecenia lub umowy o dzieło, muszą w tym terminie, czyli do końca lutego, przesłać swoim współpracownikom informacje o wysokości dochodu, potrąconych w roku podatkowym składkach na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, składkach na ubezpieczenia zdrowotne odliczonych w roku podatkowym przez płatnika, a także należnym i pobranym podatku. Wszystkie te informacje znajdują się w formularzu PIT-11.
Tak więc, żeby szybko rozliczyć się z urzędem skarbowym, konieczne będzie zgromadzenie wszystkich dokumentów, które pozwolą ustalić potrzebne dane dotyczące zarówno samego wynagrodzenia, jak i kosztów czy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pomocne mogą okazać się druki ZUS RMUA oraz paski wynagrodzeń. Na tych ostatnich znajdują się bowiem wszystkie potrzebne dane do rozliczenia podatku – zarówno informacje o zapłaconych składkach na ZUS na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, jak też o uzyskanych przychodach, kosztach i dochodach w danym miesiącu. W takiej sytuacji należy zebrać dane z wszystkich miesięcy, w których uzyskiwany był dochód, i je zsumować. W przypadku np. umów–zleceń najlepszy będzie PIT-11, dodatkowym potwierdzeniem mogą być same umowy albo wyciąg z rachunku bankowego.
Trzeba jednak pamiętać, że kwota, jaka wpłynęła na konto bankowe, to wynagrodzenie już po uwzględnieniu przysługujących kosztów i podatku.
Podstawa prawna
Art. 39 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy pracodawca może wyręczyć pracownika

Przez cały 2013 r. pracowałam w jednym miejscu pracy. Nie miałam żadnych innych dochodów. Nie zamierzam też korzystać z ulg podatkowych. Czy w takiej sytuacji może rozliczyć mnie pracodawca, żeby było szybciej?
Pracodawcy co do zasady muszą wystawiać PIT-11 wszystkim swoim pracownikom. Wyjątek stanowią jednak ci zatrudnieni, którzy poproszą zakład pracy, by to on dokonał za nich rocznego obliczenia podatku na formularzu PIT-40. W tym celu muszą przed 10 stycznia złożyć w firmie wniosek na formularzu PIT-12.
Także PIT-40 ma być wystawiony i doręczony podatnikowi (pracownikowi) oraz urzędowi skarbowemu do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
O rozliczenie przez pracodawcę może wnioskować osoba, która poza dochodami od płatnika nie uzyskała innych dochodów i nie korzysta z odliczeń od dochodu i od podatku. Warunkiem jest również niekorzystanie przez pracownika z możliwości łącznego opodatkowania z małżonkiem bądź w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Rozliczenie przez pracodawcę nie wyklucza obowiązku złożenia do urzędu skarbowego zeznania rocznego, jeśli pracownik uzyskiwał w ciągu roku np. dochody z najmu opodatkowane ryczałtem.
Podstawa prawna
Art. 37 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

Czy ZUS RMUA wystarczy do rozliczenia PIT

Do tej pory zawsze rozliczałam się z urzędem skarbowym pod koniec kwietnia, bo musiałam dopłacać podatek. Tym razem – z uwagi na planowany wyjazd za granicę – chcę to zrobić jak najszybciej. Czy mogę wypełnić zeznanie roczne PIT na podstawie ZUS RMUA?
Druk RMUA jest jedynie roczną informacją o naliczonych składkach ZUS, którą pracodawca ma obowiązek przekazać swoim pracownikom niezależnie od tego, czy o to poproszą. Wymóg ten wynika wprost z art. 41 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Od 1 stycznia 2012 r. płatnik ma obowiązek wydać ubezpieczonemu informacje o naliczonych składkach ubezpieczeniowych raz na rok, w podziale na poszczególne miesiące. Musi to zrobić do 28 lutego następnego roku za rok poprzedni.
Nie zawiera ona jednak innych istotnych dla rozliczenia podatku dochodowego informacji, takich jak chociażby wysokość zaliczek na PIT, odprowadzonych przez pracodawcę w ciągu roku. Takie dane – z uwzględnieniem również pobranych składek na ZUS – zawiera z kolei PIT-11, czyli informacja o uzyskanych dochodach.
Podstawa prawna
Art. 41 ust. 8 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Czy PIT-11 można dostać w styczniu

W tym roku spodziewam się nadpłaty w podatku dochodowym, którą chciałbym jak najszybciej odzyskać z urzędu skarbowego. Kiedy mogę najwcześniej dostać od pracodawcy PIT-11, aby móc jak najszybciej złożyć zeznanie roczne? Czy pracodawca może wystawić mi go już na początku stycznia?
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o PIT pracodawca ma obowiązek sporządzić informację o wysokości uzyskanego przez pracownika w danym roku podatkowym dochodu do końca lutego. Nie ma jednak przeciwwskazań, by zrobił to już w styczniu. Zależy to przede wszystkim od jego dobrej woli. W zasadzie o sporządzenie i przekazanie PIT-11 można prosić już na początku stycznia.
Podstawa prawna
Art. 39 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).