Senatorowie będą dziś głosować nad poprawkami do nowelizacji ustawy o PIT m.in. likwidacją ulgi na internet. Zmiany te aprobuje Ministerstwo Finansów.
Poprawki zaproponowała senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Posłowie, uchwalając ustawę 12 października, opowiedzieli się za likwidacją ulgi internetowej. Jednak już następnego dnia minister finansów Jacek Rostowski zapowiedział, że w Senacie zostanie podjęta próba jej częściowego przywrócenia. Tak też się stało.
Przewodniczący senackiej komisji Kazimierz Kleina zaproponował, aby prawo do ulgi (maksymalnie 760 zł rocznie odliczane od dochodu) zachowali ci podatnicy, którzy w latach 2005 – 2011 (tj. w okresie jej obowiązywania) nie korzystali z niej, w tym także ci, którzy po raz pierwszy uwzględnią ją w swoim rozliczeniu podatkowym za 2012 r. Podatnicy ci mieliby prawo do odliczenia w latach 2013 i 2014. Autorem tej poprawki jest senator Andżelika Możdżanowska (PSL).
Oprócz tego senacka komisja przyjęła poprawki dotyczące rozliczania kosztów podatkowych twórców (np. pisarzy, wykładowców). Nowelizacja wprowadziła roczny limit korzystania z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów z umów autorskich w wysokości 42 764 zł (jest to połowa kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej). Obowiązujące przepisy zakładają możliwość odliczenia kosztów wyższych, które zostały przez podatnika faktycznie poniesione, o ile mogą być udokumentowane.
W Senacie powstały jednak na tym tle wątpliwości interpretacyjne. Według biura legislacyjnego Senatu istnieje ryzyko, że ci twórcy, którzy faktycznie ponieśli koszty wyższe niż przewidziany limit, nie będą jednak mogli ich odliczyć na podstawie dotychczasowych regulacji. Dlatego też została przyjęta poprawka wprost mówiąca o takiej możliwości.
Poprawki te zostały zaakceptowane przez wiceministra finansów Macieja Grabowskiego. W trakcie posiedzenia Senatu, które zakończy się dziś, senatorowie mogą jeszcze zgłaszać kolejne propozycje zmian do ustawy. Jeśli ostatecznie do ustawy Senat wprowadzi jakiekolwiek poprawki, trafi ona z powrotem do Sejmu.
Sejm może odrzucić poprawki Senatu bezwzględną większością głosów (liczba głosów „za” jest większa niż suma „przeciw” i wstrzymujących się), w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Każdy podatnik może maksymalnie odliczyć od dochodu z tytułu ulgi internetowej 760 zł rocznie
Etap legislacyjny
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uchwalona przez Sejm 12 października 2012 r., wniesiona do Senatu 16 października 2012 r.